Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 10, 04.02.2020 г.]

Химикотехнологичният и металургичен университет – София, обявява конкурс за главен асистент по 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката) – един, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи – в ХТМУ, бул. Климент Охридски № 8, сграда „А“, ет. 2, кабинет 205, тел.: 81 63 120 и 81 63 136.

 

Техническият университет – София, обявява конкурс за Инженерно-педагогически факултет в Сливен за главен асистент по професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Механика на флуидите“ – един, за нуждите на катедра „Механика, машиностроене и топлотехника“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси“, тел. 044 667 323.

 


РЕКЛАМА:

***

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за двама главни асистенти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Инфекциозни болести“, за нуждите на Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина на база СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – София 1606, бул. Акад. Иван Гешов № 17, СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“, Южен павилион, ет. 2, Първо детско отделение – Ирина Целова, от 7,30 до 14 ч., тел. 0878-943-463.

 

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Педиатрия“, за нуждите на Катедрата по педиатрия на база Клиника по детска гастроентерология към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – София 1606, бул. Акад. Иван Гешов № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 02/81-54-297.

 

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Акушерство и гинекология“, за нуждите на Катедрата по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – София 1431, ул. Здраве № 2, СБАЛАГ „Майчин дом“, Катедра по акушерство и гинекология, ет. 1, стая № 113, тел. 02/9172376.

 

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Биохимия“, за нуждите на Катедрата по медицинска химия и биохимия – сектор „Медицинска биохимия“ към Медико-биологичен комплекс, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – София 1431, ул. Здраве № 2, ет. 3, стая 344, тел. 02/9172 656.

 

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Биофизика“, за нуждите на Катедрата по медицинска физика и биофизика със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – София 1431, ул. Здраве № 2, ет. 4, стая 421, тел. 02/9172 789.

 

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Оториноларингология“, за нуждите на Катедрата по УНГ болести на база Клиника по УНГ болести към УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – София 1504, бул. Ген. Данаил Николаев № 26, тел. 02/9432 139.

 

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Патофизиология“, за нуждите на Катедрата по патофизиология със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – София 1431, ул. Здраве № 2, ет. 4, стая 456Б, тел. 02/9172 637.

 

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Образна диагностика“, за нуждите на Катедрата по образна диагностика на база Клиника по образна диагностика към УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – София 1431, бул. Г. Софийски № 1, секретариат на Катедрата по образна диагностика от 8 до 14 ч., УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 348.

 

Институтът по полимери при БАН – София, обявява конкурс за доцент по професионално направление 4.2. Химически науки (полимери и полимерни материали) – един, за лаборатория „Полимери със спрежение“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103 А, тел. 979 22 09.

 

Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Обща, висша и приложна геодезия“, за нуждите на департамент „Геодезия“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3, тел. 02/979 3322.

 

 

Съставил материала: Камелия Димитрова


Европейска нощ на учените 2022 г.: