Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 3, 10.01.2020 г.]

Химикотехнологичният и металургичен университет – София, отменя обявения в „Държавен вестник“ (бр. 101 от 2019 г.) конкурс за професор по 5.11. Общо инженерство (Технология на биологично активните вещества) – един, и обявява конкурси за

главни асистенти по:

  • 2. Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизация  на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране) – един;
  • 11. Биотехнологии (Технология на биологично активните вещества) – един;

професор по 5.11. Биотехнологии (Технология на биологично активните вещества) – един,

всички със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи – в ХТМУ, бул. Климент Охридски № 8, сграда „А“, ет. 2, кабинет 205, тел.: 81 63 120 и 81 63 136.


РЕКЛАМА:

***

 

Институтът за изследване на изкуствата при БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по 05.08.01. Театрознание и театрално изкуство (история на българския театър), област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство – един за нуждите на сектор „Театър“, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи се подават в института, София, ул. Кракра № 21; справки – на тел. 02/944 24 14.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: