Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 5, 17.01.2020 г.]

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява, че във връзка с решение на академичния съвет, протокол № 2 от 18.12.2019 г., прекратява процедурата по конкурс за доцент в професионално направление 4.5. Математика (Диференциални уравнения) – един (ДВ, бр. 66 от 2019 г.). За информация: СУ „Св. Климент Охридски“, информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504, бул. Цар Освободител № 15, тел. 02/986-11-83.

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурси за главни асистенти по професионално направление:

 • 1. Филология (Приложна лингвистика – немски език за политически и информационни науки) – един за нуждите на ФКНФ;
 • 1. Социология, антропология и науки за културата (Социология – Социология на социалната стратификация) – един за нуждите на ФФ,

двата със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“. Документи се подават в ректората, информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504, бул. Цар Освободител № 15, тел. 02/986-11-83. Приемно време: от 15 до 17 ч.


РЕКЛАМА:

***

 

Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности:

 • професор в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, по научна специалност „Системно програмиране“ – един;
 • доцент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, по научна специалност „Приложна механика (Механика на покрития)“ – един;
 • доцент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, по научна специалност „Компютърно зрение“ – един,

всички със срок на подаване на документите 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“;

 • доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, по научна специалност „Кинезитерапия“ – един;
 • доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, по научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един;
 • главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, по научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един;
 • главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, по научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“; кандидатът да отговаря на изискванията на Наредбата за ЕДИ за придобиване на висше образование по специалност „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за ОКС „бакалавър“, чл. 7а, ал. 3 – базисно образование по специалност „Медицинска сестра“ и ОКС „магистър“ по специалност „Управление на здравните грижи“ – един,

всички със срок на подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат в ректората, бул. Проф. Я. Якимов № 1, стая № 214, тел. 056 715 725.

 

Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, обявява конкурс за нуждите на Научноизследователския институт по медицина към ВУАРР – Пловдив, за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Акушерство и гинекология“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи: в ректората на ВУАРР – Пловдив, бул. Дунав № 78, стая № 1, тел. 032/960 360.

 

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН – София, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.3. Биологични науки, „Екология и опазване на екосистемите“, за нуждите на секция „Биомониторинг и екологичен риск“ на отдел „Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология“ – един със срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани на сайта на института: www. iber.bas.bg. Справки: при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail. com). Документи се подават в деловодството на ИБЕИ, бул. Цар Освободител № 1.

 

ИПАЗР „Н. Пушкаров“ към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности, както следва:

 • доцент по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея)“, за нуждите на НО „Физика, ерозия, почвена биота“;
 • главен асистент по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Агрохимия“, за нуждите на НО „Агрохимия, агроекология и системи на земеделие“;

двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. Суходолска № 30, стая № 102, от 9 до 17 ч. Тел. за контакти: 028127560, 028127580.

 

 

Съставил материала: Камелия Димитрова

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: