Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 1, 03.01.2020г.]

Университетът по библиотекознание и информационни технологии – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 2.2. История и археология (Политическа история на Римската империя (първата половина на IIIв. н. е.) за нуждите на катедра „Култура, историческо наследство и туризъм“ при Университета по библиотекознание и информационни технологии –един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават на адрес: София, бул.Цариградско шосе № 119, стая 111. За справки – тел. 9708598, www.unibit.bg.

 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност 02.22.04. Технология за оползотворяване и третиране на отпадъците (Оползотворяване и третиране на отпадъци от производството на биодизел), със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в ректората, бул. Проф.Якимов № 1, стая 214, тел. 056/715725.

 

Институтът за държавата и правото при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право – един по трудово право и обществено осигуряване за нуждите на секция „Гражданскоправни науки“. Документите се подават в ИДП–п.к.1000, София, ул.Сердика №4, в срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.


РЕКЛАМА:

***

 

Институтът по земеделие – Карнобат, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи за участие в конкурса се представят в Селскостопанската академия – София, ул. Суходолска № 30, София 1373, тел. 02/8127560.

 

Институтът по рибарство и аквакултури – Пловдив, към ССА, София, обявява два конкурса за заемане на академична длъжност главен асистент:

  • в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство (Рибностопанство);
  • в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Хидробиология).

Справки и документи – в секретариата на института – 4003 Пловдив, ул. Васил Левски №248, тел. 032/95 60 33.

 

 

Съставил материала: Камелия Димитрова


Европейска нощ на учените 2022 г.: