Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 37, 04.05.2018 г.]

брой: 37, 04.05.2018 г.

 

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Педиатрия“, за нуждите на Катедрата по педиатрия на база Клиника по ревматология, кардиология и хематология към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1606, бул. Акад. Иван Гешов № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.

 


РЕКЛАМА:

***

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за двама доценти и един главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Офталмология“, за нуждите на Катедрата по офталмология на база Клиника по очни болести към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, бул. Г. Софийски № 1, канцелария на Катедрата по офталмология, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 234.

 

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за двама главни асистенти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Нефрология“, за нуждите на Клиничен център по нефрология – един за база Клиника по нефрология и трансплантация към УМБАЛ „Александровска“ и един за база Клиника по нефрология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, бул. Г. Софийски № 1, Клиника по нефрология и трансплантация към УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 507.

 

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Медицинска биология (Биология на човека)“, за нуждите на Катедрата по биология, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, ет. 2, стая 221, Катедра по биология, тел. 02/9172 660.

 

Техническият университет – Варна, обявява конкурси за доценти: в професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност „Организация и управление на промишления транспорт (воден транспорт)“, факултет: КФ, катедра „КУТОЧВП“ – един; в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Електроизмервателна техника“, факултет: ЕФ, катедра „ТИЕ“ – един; в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Автоматизация на производството“, факултет: ФИТА, катедра „АП“ – един; в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност „Системно програмиране“, факултет: ФИТА, катедра „КНТ“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, отдел „Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.

 

Русенският университет „Ангел Кънчев“ обявява конкурси за: професори по: професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност „Акушерство и гинекология“ – един; професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност „Здравни грижи“ – един; доценти по: професионално направление 3.4. Социални дейности, специалност „Клинична психология“ – един; професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност „Вътрешни болести“ – един; професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност „Управление на здравните грижи“ – един, всички със срок 2 месеца за нуждите на Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“. Справки – кадрово развитие (kr.uni-ruse.bg); подаване на документи – Орлин Петров, отдел „Развитие на академичния състав“, кабинет 1.334, тел. 082/888-455; 0882390043.

 

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ обявява конкурси за: професор в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство (Растениевъдство) – един, на ½ щат; доцент в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт) – един, двата конкурса са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректорската канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска № 115, корпус 1, каб. 107. За информация: тел.: 054/830 495, вътр. 121, GSM: 0899 901943.

 

ВТУ „Т. Каблешков“ – София, обявява конкурс за професор в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Спедиция) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в деловодството на ВТУ „Т. Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео Милев № 158, тел. 02/9709209.

 

Институтът за космически изследвания и технологии при БАН – София, обявява конкурси за: заемане на академична длъжност професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.1. Физически науки; научна специалност „Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство“ за нуждите на секция „Атмосферни оптични изследвания“, Филиал Стара Загора – един; заемане на академична длъжност доцент: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност „Дистанционни изследвания на Земята и планетите (преходни явления в космическото пространство, критични екологични процеси, рискове за сигурността)“ за нуждите на секция „Аерокосмическа информация“ – един; в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност „Дистанционни изследвания на Земята и планетите“ за нуждите на секция „Аерокосмическа информация“ – един; трите конкурса са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Заявления и документи се приемат в канцеларията на ИКИТ – БАН – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 1, ст. 413, тел. 02/988 35 03.

 

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява конкурси за академични длъжности по научно направление 4.3 Биологични науки: професори: по специалност 01.06.26 Морфология за нуждите на секция „Експериментална морфология“ – един; по специалност 01.06.19 Паразитология и хелминтология за нуждите на секция „Експериментална паразитология“ – един, със срок за подаване на документите 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документи на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2, стая 209, тел. 02/979 23 11.

 

Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност доцент по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Обща, висша и приложна геодезия“, за нуждите на департамент Геодезия – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3, тел. 02/979 3322.

 

Институтът за изследване на населението и човека при БАН – София, обявява конкурси за: професор в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Психология на личността и творчеството), за нуждите на секция „Психология на личността и методология на психологичното измерване“ – един; доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Статистика и демография – Структури на населението: възрастови, етнически и миграции), за нуждите на секция „Възпроизводствени процеси и структури на населението“ – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 6, тел. 02/870 32 17.

 

Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.6. Материали и материалознание, научна специалност „Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура“, за нуждите на научно структурно звено „Механика на флуидите“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Института по механика, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, тел. 02/979 64 23, факс 02/870 74 98.

 

Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство“, за нуждите на научно структурно звено „Механика на флуидите“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Института по механика, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, тел. 02/979 64 23, факс 02/870 74 98.

 

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, професионално направление 4.4. Науки за земята (Синтетични и природни порести материали), за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55.

 

Националният център по заразни и паразитни болести – София, обявява конкурс за академична длъжност доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност 01.06.13. Вирусология – един за нуждите на „СБАЛХЗ“ – ЕАД, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – Служба личен състав на НЦЗПБ, София 1504, бул. Янко Сакъзов № 26. За справки – тел. 02/9446-999, вътр. 321.

 

Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ – София, обявява конкурс за доцент по област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „Хигиена“ (за нуждите на отдел „Химични вещества и смеси и материали за контакт с храни“, дирекция „Аналитични и лабораторни дейности“), със срок за подаване на документи 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат на адрес: 1431 София, бул. Акад. Иван Гешов № 15, НЦОЗА, ет. 4, деловодство. Справки на тел.: 02/80-56-420, 02/80-56-286.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова


Европейска нощ на учените 2022 г.: