Конкурси за прием и обучение на докторанти [Държавен вестник – брой: 24, 22.03.2019 г.]

Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България обявява конкурси за прием  на докторанти по държавна поръчка за учебната  2018/2019 г. в следните докторски програми:

 

Област от висшето  образование Професионално  направление Докторска програма Форма на обучение
редовна задочна
3. Социални, стопански  и правни науки 3.7. Администрация и управление Организация и управление на  производството (индустрията) 3 2
5. Технически науки 5.3.  Комуникационна  и  компютърна техника Компютърни системи и технологии 2
5.10. Химични технологии Технология  за  пречистване  на водите 2 1
Общо: 7 3

 

Документи за кандидатстване:


РЕКЛАМА:

***

1. заявление  по образец;

2. автобиография;

3. нотариално заверено копие на диплома за ОКС „магистър“;

4.  медицинско свидетелство;

5. документ за платена  такса за изпити.

В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ документите се подават на адрес: Бургас 8010, бул. Проф. Яким Якимов № 1, СО1, стая 209, тел.: 056 705 293; 0886 664 213.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова


Европейска нощ на учените 2022 г.: