Конкурси за прием и обучение на докторанти [Държавен вестник – брой: 20, 08.03.2019 г.]

Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018 – 2019 г. в съответствие с Решение № 341 на Министерския съвет от 21.05.2018 г.  В срок от 12.03.2019 г. до 10.05.2019 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка от приложението. За справки – в обучаващите организации (институтите на БАН) или в БАН – администрация, ул. 15 ноември № 1, стая 310, тел. 9795260. Дата на обявяване на конкурса – 12.03.2019 г.

Списък на специалностите, по които се обявяват конкурси за докторанти в Българската академия на науките, броя места по форма на обучение  и обучаващи организации – допълнителен конкурс 2018 – 2019 г.

Шифър Научна специалност Редовна форма Задочна форма Обучаваща организация
4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) 2 ИМИ
4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката) 1 И-т по механика
4.5. Математика (Теоретична механика) 1 И-т по механика
4.5. Математика (Биомеханика) 1 И-т по механика
5.6. Материали и материалознание (Строителни материали, изделия и технология на производството им) 1 И-т по механика
4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) 3 ИИКТ
4.1. Физически науки (Теоретична и математическа физика) 1 ИЯИЯЕ
4.1. Физически науки (Ядрена физика) 1 2 ИЯИЯЕ
4.2. Химически науки (Електрохимия, вкл. химически източници на тока) 1 ИЕЕС
4.2. Химични технологии (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология) 2 ИИХ
4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) 1 ЦЛСЕНЕИ
4.2. Химически науки (Технология на полупроводникови материали и електронните елементи) 1 ЦЛСЕНЕИ
4.1. Физически науки (Физика на вълновите процеси) 1 1 ИЕ
4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) 1 ИОМТ
4.2. Химически науки (Физикохимия) 1 ИОМТ
5.6. Материали и материалознание (Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура) 1 ИМСТЦХА
5.13. Общо инженерство (Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации) 1 1 ИМСТЦХА
4.2. Химически науки (Физикохимия) 1 ИФХ
4.2. Химически науки (Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества) 1 ИОХЦФ
4.2. Химически науки (Полимери и полимерни материали) 2 ИПолимери
4.2. Химически науки (Химична кинетика и катализ) 1 ИКатализ
4.2. Химически науки (Химия на твърдото тяло) 1 ИКатализ
5.11. Биотехнологии (Технология на биологично активните вещества) 1 ИМикрБ
4.3. Биологически науки (Имунология) 1 ИБИР
4.3. Биологически науки (Ботаника) 1 1 ИБЕИ
4.3. Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите) 1 ИБЕИ
6.5. Горско стопанство (Горски култури, селекция и семепроизводство) 1 2 ИГората
6.5. Горско стопанство (Лесовъдство, вкл. Дендрология) 1 1 ИГората
6.5. Горско стопанство (Лесоустройство и таксация) 1 ИГората
4.3. Биологически науки (Зоология) 1 НПНМ
4.3. Биологически науки (Ентомология) 1 НПНМ
4.4. Науки за земята (Картография и ГИС) 1 НИГГГ
4.4. Науки за земята (Инженерна геология) 1 Геологически и-т
4.4. Науки за земята (Регионална геология) 1 Геологически и-т
4.3. Биологически науки (Хидробиология) 1 ИО – Вн
4.3. Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите) 1 ИО – Вн
4.4. Науки за земята (Океанология) 1 ИО – Вн
4.1. Физически науки (Астрофизика и звездна астрономия) 1 ИА НАО
4.1. Физически науки (Хелиофизика) 1 ИА НАО
4.4. Науки за земята (Дистанционни изследвания на Земята и планетите) 1 ИКИТ
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация (Динамика, балистика и управление полета на летателни апарати) 1 ИКИТ
4.1. Физически науки (Астрофизика и звездна астрономия) 1 ИКИТ
2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание) 1 ИБЕ
2.1. Филология (Български език) 1 ИБЕ
2.1. Филология (Българска литература (Възрожденска литература) 1 И-т за литература
2.1. Филология (Теория и история на литературата) 1 И-т за литература
2.1. Филология (Руска литература) 1 И-т за литература
2.1. Филология (Теория и история на литературата) 1 КМНЦ
2.2. История и археология (Документалистика, архивистика, палеография (вкл. историография и изворознание) 1 ИБалкЦТ
2.2. История и археология (Нова и най-нова обща история) 1 ИБалкЦТ
2.2. История и археология (Стара история) 1 ИБалкЦТ
2.2. История и археология (Средновековна обща история) 1 ИБалкЦТ
3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата) 1 ИБалкЦТ
3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнография) 2 1 ИЕФЕМ
3.1. Социология, антропология и науки за културата (Фолклористика) 2 ИЕФЕМ
3.1. Социология, антропология и науки за културата (Музеология) 1 1 ИЕФЕМ
8.1. Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразителни изкуства (Народни изкуства) 1 1 ИЕФЕМ
8.1. Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразителни изкуства (Опазване на културното наследство) 1 ИИИЗК
8.1. Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразителни изкуства (Християнско изкуство) 1 ИИИЗК
2.2. История и археология (Археология) 1 НАИМ
3.8. Икономика (Народно стопанство (вкл. регионална икономика и история на народното стопанство) 3 ИИконИ
3.8. Икономика (Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка) 1 ИИконИ
3.8. Икономика (Политическа икономия) 1 ИИконИ
3.8. Икономика (Световно стопанство и МИО) 2 ИИконИ
3.8. Икономика (Статистика и демография) 1 ИИконИ
3.8. Икономика (Икономика и управление) 1 ИИконИ
3.6. Право (Гражданско и семейно право) 1 ИДП
3.6. Право (Стопанско (търговско) право) 1 ИДП
3.6. Право (Правна социология. Правна информатика) 1 1 ИДП
3.6. Право (Административно право и административен процес) 1 1 ИДП
3.6. Право (Международно право и международни отношения) 1 1 ИДП
3.6. Право (Наказателен процес) 1 ИДП
3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология) 1 ИИНЧ
3.2. Психология (Психология на труда и инженерна психология) 1 1 ИИНЧ
3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология) 2 2 ИИОЗ
2.3. Философия (Философия на историята) 1 ИИОЗ
2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката ) 1 ИИОЗ
2.3. Философия (Епистемология) 1 ИИОЗ
2.3. Философия (Онтология) 1 ИИОЗ
2.3. Философия (Философия на религията и религиознание) 1 ИИОЗ
2.3. Философия (Философия на науката) 1 ИИОЗ
2.3. Философия (История на философията) 1 ИИОЗ
2.3. Философия (Естетика) 1 ИИОЗ

 

Съставил материала: Камелия Димитрова


РЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.: