Конкурси за прием и обучение на докторанти [Държавен вестник – брой: 44, 04.06.2019 г.]

Нов български университет – София, обявява следните конкурси за прием 2019/2020 г. на редовни докторанти със стипендия:

  • 9. Туризъм (ДП „Туризъм“), тема: „Иновативни маркетингови подходи за повишаване на конкурентоспособността на туризма в Черноморския регион“ („Innovative Marketing Approaches to Increase the Competitiveness of tourism in the Black Sea region“) – едно място;
  • 6. Право (ДП „Гражданско и семейно право“), тема: „Отговорност на държавата за вреди“ – едно място; 4.6. Информатика и компютърни науки (ДП „Информатика“), тема: „Изследване на методи и средства за интегриране на панорамни изображения и среди за виртуална реалност (Research on methods and tools for integration of panoramic images and virtual reality environments)“ – едно място.

Необходими документи: молба до ректора на НБУ за допускане до конкурса за редовна докторантура със стипендия по определената тема; автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“; идеен проект по обявената тема за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидатдокторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език; събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията. Документите се подават до 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски факултет на адрес: Нов български университет, Корпус І, офис 122, ул. Монтевидео № 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/8110 103.

 

Нов български университет – София, обявява следните конкурси за прием на редовни докторанти с такса:

  • 7. Администрация и управление (ДП „Бизнес администрация“), тема: „Дигитална трансформация на лидерството (Digital Transformation of Leadership)“ – едно място;
  • 2. Психология (ДП „Обща психология“) – три места;
  • 1. Социология, антропология и науки за културата (ДП „Антропология“) – едно място;
  • 6. Право (ДП „Гражданско и семейно право“) – едно място;
  • 6. Право (ДП „Граждански процес“) – едно място;
  • 1. Теория на изкуствата (ДП „Изкуствознание и визуални изследвания“) – две места;
  • 2. Изобразително изкуство (ДП „Визуално-пластични изкуства“) – три места;
  • 3. Музикално и танцово изкуство (ДП „Музика“) – три места.

Необходими документи: молба до ректора на НБУ за допускане до конкурса за редовна докторантура с такса, автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“; идеен проект за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидатдокторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език; събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията. Документите се подават до 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски факултет на адрес: Нов български университет, Корпус І, офис 122, ул. Монтевидео № 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/8110 103.


РЕКЛАМА:

***

 

Съставил материала: Камелия Димитрова


Европейска нощ на учените 2022 г.: