Конкурси за прием и обучение на докторанти [Държавен вестник – брой: 42, 28.05.2019 г.]

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за приемане на задочни докторанти, платена форма на обучение. Кандидатите подават следните документи до ректора на СУ „Св. Климент Охридски“:

  1. заявление по образец;
  2. декларация по образец;
  3. автобиография;
  4. оригинал и копие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея; завършилите при степенна структура на обучение представят копия на дипломите за завършени образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях; оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието; приложеното към документите копие на дипломата не се връща;

4.1. в случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка – оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити;

4.2. за кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение, издадено от отдел „Студенти“ към факултета;

4.3. лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен „магистър“, призната по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в докторска степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет;


РЕКЛАМА:

***

  1. документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурс (50 лв. за първи изпит по специалност и 50 лв. по западен език) – плащането се извършва в касата на СУ „Св. Климент Охридски“ (ректорат – Северно крило) или по банков път: сметката на СУ „Св. Климент Охридски“ е: Българска народна банка – Централно управление, банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01, BIC CODE: BNBGBGSD, титуляр: СУ „Св. Климент Охридски“, вносител: кандидат-докторантът. Задължителната информация, която трябва да съдържа банковият документ, е: трите имена, ЕГН, град по местоживеене, факултетът, към който е обявена докторантурата, и кандидатдокторантската такса. Таксата се внася във всеки клон на банка по избор.

Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Всички документи се представят приложени в папка. Документи се приемат в каб. 214, ректорат – Северно крило, тел.: 8462185, 9308445.

Предложение за приемане на задочни докторанти срещу заплащане в СУ „Св. Климент Охридски“ за учебната 2018 – 2019 г.

Шифър Професионално направление Докторска програма Образователна и научна степен „доктор“
редовно задочно
Философски факултет
1. 2.3. Философия Философия с преподаване на английски език 1
Общо: 1

 

Съставил материала: Камелия Димитрова


Европейска нощ на учените 2022 г.: