Конкурси за прием и обучение на докторанти [Държавен вестник – брой: 27, 02.04.2019 г.]

Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, обявява конкурс за прием на докторант – държавна поръчка, редовна форма на обучение за учебната 2018/2019 г., както следва: област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство, докторска програма „Приложни, изящни изкуства и дизайн“ – един. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи се подават в сградата на ректората на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, на адрес: Пловдив 4000, ул. Тодор Самодумов № 2, стая № 34, тел: 0877 88 49 55. Приемно време от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч.

Съставил материала: Камелия Димитрова


Европейска нощ на учените 2022 г.: