Конкурси за прием на докторанти за учебната 2018 – 2019 г.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Националният център по заразни и паразитни болести обяви конкурс за редовни докторанти за учебната 2018-2019 година по следните научни специалности:

– Микробиология – 4 места
– Вирусология – 3 места
– Имунология – 1 място
– Паразитология – 1 място
– Епидемиология – 2 места

Конкурсът е със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в Държавен вестник (ДВ бр. 89 /26.10.2018 г.) На редовните докторанти ще се предоставя възможност за участие в научния екип на проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” по ОП НОИР, с водещ изпълнител НЦЗПБ, през периода 2020 – 2023 г.
За справки: тел. 02 / 8468307