Конкурси за прием на докторанти [Държавен вестник – брой: 97, 23.11.2018 г.]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Националната спортна академия „Васил Левски“ – София, на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на академичния съвет от 31.10.2018 г., протокол № 26, обявява конкурси за докторанти – държавна поръчка (допълнителен прием) за учебната 2018/2019 г. в следните професионални направления:

Професионално направление Редовна форма Задочна форма
7.6. Спорт

1. Докторска програма „Теория и  методология на спортната наука“

1
7.6. Спорт

2.  Докторска  програма  „Спортна  психология“

2
1.3. Педагогика на обучението по …

Докторска програма „Физическото  възпитание в образователната система“

2
7.4. Обществено здраве 


РЕКЛАМА:

***

Докторска програма „Кинезитерапия“

1

Всички конкурси са със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи по конкурсите се подават в деловодството, стая 111, ет. 1 на НСА „Васил Левски“ – София, Студентски град, ул. Акад. Стефан Младенов № 21. Необходимите документи и заявление-образец са публикувани на интернет страницата на НСА „Васил Левски“.

Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ – София, на основание Решение № 341 на Министерския съвет от 21 май 2018 г. и в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява прием за редовни и задочни докторанти за учебната 2018 – 2019 г., както следва:

Шифър Професионални направления  и докторски програми ОНС доктор
редовно задочно
3.7. Администрация и управление    
  Икономика и управление (минно производство) 1
4.4. Науки за земята    
  Технология за оползотворяване и третиране на отпадъци 1
  Методи и техника на геоложките изследвания 1
5.2. Електротехника, електроника  и автоматика    
  Електроснабдяване и електрообзавеждане (по отрасли) 1
5.7. Архитектура, строителство и  геодезия    
  Подземно строителство 1
  Техника и технологии за взривните работи – производство на  взривни материали 1
  Маркшайдерство 1
  Обща, висша и приложна геодезия 1
5.8. Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми    
  Подземен  добив  на  полезни  изкопаеми 1
  Открит и подводен добив на  полезни изкопаеми 1
  Техника на безопасността на труда и противопожарна техника (по отрасли) 1
  Разработка и експлоатация на нефтени, газови и газокондензатни находища 1
5.13. Общо инженерство    
  Компютърни технологии в инженерната дейност 1
  Общо 5 8

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: в МГУ „Св. Иван Рилски“, ректорат, канцелария на сектор „Следдипломна квалификация“, ет. 3, стая 79, тел. (02) 80-60-209, 0879 807 890; e-mail: sdk_veleva@mgu. bg. Лице за контакт: инж. Зоя Велева.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова