КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 85, 16.10.2018 Г.]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Техническият университет – Габрово, на основание Решение на МС № 341 от 21 май 2018 г. и решение на академичния съвет от 2.10.2018 г., обявява конкурс за докторанти, редовна и задочна форма на обучение, за учебната 2018/2019 г. по следните докторски програми:

 

Редовна форма на обучение:

Професионално направление 5.1 Машинно инженерство, докторски програми:


РЕКЛАМА:

***

„Технология на машиностроенето“ – два броя;

„Рязане на материалите и режещи инструменти“ – един брой;

„Металорежещи машини и системи“ – един брой;

„Хидравлични и пневматични задвижващи системи“ – два броя;

„Машини и съоръжения за леката промишленост“ – един брой;

„Приложна механика“ – два броя;

„Теория на механизмите, машините и автоматичните линии“ – един брой.

Професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, докторски програми:

„Микроелектроника“ – един брой;

„Индустриална електроника“ – един брой;

„Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника“ – един брой.

Професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника, докторски програми:

„Комуникационни мрежи и системи“ – два броя;

„Компютърни системи, комплекси и мрежи“ – два броя;

„Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране“ – един брой;

„Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ – три броя.

Професионално направление 5.4 Енергетика, докторска програма:

„Промишлена топлотехника“ – един брой.

Професионално направление 5.6 Материали и материалознание, докторска програма:

„Материалознание и технология на машиностроителните материали“ – два броя.

 

Задочна форма на обучение:

Професионално направление 5.1 Машинно инженерство, докторска програма:

„Точно уредостроене“ – един брой.

Професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, докторски програми:

„Електромеханика“ – един брой;

„Светлинна техника и източници на светлина“ – един брой;

„Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника“ – един брой.

Професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника, докторски програми:

„Компютърни системи, комплекси и мрежи“ – един брой;

„Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране“ – един брой;

„Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ – един брой.

 

Необходими документи: заявление, автобиография, диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея. Срок за подаване на документи: 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки: Технически университет – Габрово, ул. Х. Димитър № 4, „Научно развитие“, тел: 066/827-238.