Конкурси за прием и обучение на докторанти [Държавен вестник – брой: 18, 01.03.2019 г.]

Икономическият университет – Варна, на основание Решение № 341 от 21.05.2018 г. на Министерския съвет и решения на съответните факултети преобявява конкурси за прием на докторанти за учебната 2018/2019 г. по следните докторски програми:

Област на висшето  образование Професионално  направление Докторска програма Държавна поръчка
ред. зад.
1. 3. Социални, стопански и правни науки 3.7. Администрация и управление Социално управление 1
2. 3. Социални, стопански и правни науки 3.8. Икономика Политическа икономия (обща икономическа теория) 1
3. 3. Социални, стопански и правни науки 3.8. Икономика Финанси 1 1
4. 3. Социални, стопански и правни науки 3.8. Икономика Статистика и демография 1
5. 3. Социални, стопански и правни науки 3.8. Икономика Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност 2
6. 4. Природни науки, математика и информатика 4.6. Информатика и компютърни науки Информатика 1
7. 3. Социални, стопански и правни науки 3.8. Икономика Аграрен бизнес 1
8. 3. Социални, стопански и правни науки 3.8. Икономика Икономика и управление (туризъм) 1
9. 3. Социални, стопански и правни науки 3.8. Икономика Индустриален бизнес 1
10. 3. Социални, стопански и правни науки 3.8. Икономика Стокознание 1
11. 3. Социални, стопански и правни науки 3.8. Икономика Маркетинг 3
12. 3. Социални, стопански и правни науки 3.8. Икономика Световно стопанство и международни икономически отношения 2
13. 3. Социални, стопански и правни науки 3.8. Икономика Икономика и управление (търговия) 1
14. 3. Социални, стопански и правни науки 3.8. Икономика Приложение на изчислителната техника в икономиката 2
Общо: 19 1

Срок за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и информация в отдел „Научноизследователска дейност и докторантура“, каб. 503, тел. 052/830 813, e-mail: doktoranti@ue-varna.bg, nidd@ue-varna.bg.

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ преобявява конкурси за учебната 2018/2019 г. за редовни и задочни докторанти съгласно Решение № 341 от 21.05.2018 г. на Министерския съвет, както следва:

Шифър Област на висше образование, професионално направление, докторска програма Образователна и научна степен „доктор“
редовно задочно
I. 1. Педагогически науки
1.3. Педагогика на обучението по …
1. Методика на обучението по информатика и информационни технологии 1 1
2. Методика на обучението по математика 1
III. 3. Социални, стопански и правни науки
3.3. Политически науки
1. Политически науки 1 1
3.6. Право
1. Гражданско и семейно право 1
2. Наказателно право 2
3. Наказателен процес 2
4. Римско право 1
5. Теория на държавата и правото 1
6. История на държавата и правото 1
3.8. Икономика
1. Финанси и счетоводство 2
2. Политическа икономия 1 1
3. История на икономическите учения 1 1
IV. 4. Природни науки, математика и информатика
4.2. Химически науки
1. Неорганична химия 1
2. Органична химия 2
4.3. Биологически науки
1. Ботаника 1
4.5. Математика
1. Математически анализ 1
2. Диференциални уравнения 1
4.6. Информатика и компютърни науки
1. Информатика 4 3
Общо: 16 16

За участие в конкурсите се подават следните документи:


РЕКЛАМА:

***

 1. молба до ректора по образец (изтегля се от интернет страницата на университета);
 2. автобиография – европейски формат;
 3. дипломи за висше образование с образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ с приложенията (оригинал и копие) или нотариално заверени копия от тях;
 4. документ за признато висше образование (ОКС „магистър“), ако то е придобито в чужбина;
 5. други документи, удостоверяващи интересите и постиженията в съответната научна област;
 6. документ за платена такса за явяване на конкурсен изпит – 30 лв. и 20 лв. за всеки следващ изпит. Таксите се внасят в офиса на „УниКредит Булбанк“, намиращ се в сградата на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, ректорат.

Срок за подаване на документите – 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“ на адрес: Пловдив, ул. Цар Асен № 24, стая № 123, тел. 032/261 406.

ВТУ „Т. Каблешков“ – София, преобявява конкурси за редовни и задочни докторанти по:

 • 1. Машинно инженерство: „Механизация и автоматизация на товарно-разтоварните работи“ – 1 бр. задочна, „Локомотиви, вагони, трамваи“ – 1 бр. редовна, „Подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете“ – 1 бр. редовна, „Автомобилна техника“ – 1 бр. редовна, „Приложна механика“ – 1 бр. редовна;
 • 3. Комуникационна и компютърна техника: „Осигурителна техника и системи“ – 1 бр. редовна, 1 бр. задочна;
 • 5. Транспорт, корабоплаване и авиация: „Управление и експлоатация на железопътния транспорт“ – 1 бр. редовна, 1 бр. задочна; „Транспортни системи и транспортни технологии“ – 1 бр. редовна;
 • 7. Архитектура, строителство и геодезия: „Строителни конструкции“ – 1 бр. задочна; „Организация и управление на строителното производство“ – 1 бр. задочна,

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите подават следните документи:

 • заявление (по образец);
 • автобиография;
 • диплома за „магистър“ или нотариално заверено копие и приложението към нея;
 • медицинско свидетелство, издадено в срок не по-рано от един месец от датата на кандидатстването;
 • 2 бр. снимки;
 • списък на публикации, ако има такива;
 • копие от документ за гражданство;
 • удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 • касова бележка за платена такса за кандидатстване – по 30 лв. за изпитите по специалността и чужд език.

Съставил материала: Камелия Димитрова


Европейска нощ на учените 2022 г.: