Конкурс за иновативен проект и иновативно предприятие – 2016 г.

По решение на Общото събрание на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП, стартира Четвъртият конкурс за иновации в две категории: за номиниране на иновативен проект през 2016 г. и за номиниране на иновативно предприятие, внедрило в дейността си нов иновативен продукт през 2016 г. Конкурсът се организира съвместно с EEN при БТПП и със съдействието на Банка ДСК.

Предложенията следва да бъдат придружени с кратка анотация на иновативния продукт и на неговия автор, респективно на иновативното предприятие и на внедрения в дейността му иновативен продукт. Указания за представяне на анотациите могат да бъфат намерени на следния адрес http://www.infobusiness.bcci.bg/content/file/Ukazania.pdf.

Постъпилите документи ще бъдат разгледани и оценени от комисия, в чийто състав са включени представители на научните среди и на бизнеса. Членовете на комисията, както в предишните конкурси, ще подпишат специални декларации за конфиденциалност.

Оценката ще се извърши по критерии, утвърдени от Бюрото на Съвета по иновации и развитие на технологиите, които бяха допълнени и приети на последното Общо събрание на Съвета.


РЕКЛАМА:

***

Отличените на първо място проекти/фирми в отделните категории ще бъдат наградени на специална церемония, която ще се състои в БТПП през април 2017 г., в присъствието на представители на министерства, университети, браншови организации, предприемачи, медии и др.

Заявките и приложенията към тях следва да бъдат изпратени в срок до 17 ч. на 27.03.2017 г., на вниманието на Владислав Величков – технически секретар на Съвета по иновации и развитие на технологиите, на е-mail: v.velichkov@bcci.bg или v.velichkov@inovacii.eu.

В случай че участниците предоставят материали (мостри на химикали и др. под.) по пощата или лично, те се изпращат/ предават на Владислав Величков в БТПП, или на деловодството на БТПП (1058 София, ул. Искър 9).

Критериите за оценяване могат да бъдат открити на
http://www.infobusiness.bcci.bg/content/file/Kriterii_Konkurs_SIRT_2016.pdf.


Европейска нощ на учените 2022 г.: