Комуникативни нарушения при деца от начална училищна възраст

Борислава Петрова

РЕЗЮМЕ

Комуникативните нарушения са  динамична система от променливи, детерминирани от различни фактори конструкти, като семейна среда, когнитивно, емоционално и социално  функциониране, качество на специализираната терапия.  Тенденцията за тяхното разпространение и увеличаването на броя им, особено при деца от начална училищна възраст, се дължи както на липса на  превантивни мерки, така и на отсъствието на своевременни диагностични процедури. Информацията относно същността, популацията и класификацията на комуникативните нарушения има изключително важна роля за тяхната идентификация и терапия. Този актуален въпрос е достатъчен аргумент за конструиране на специфичното съдържание в настоящата статия,  която отразява резултати от български научни изследвания и световни практики.

Ключови думи: комуникативни нарушения, деца от начална училищна възраст, класификационни модели, развитие.

УВОД


РЕКЛАМА:

***

Комуникативното развитие в начална училищна възраст бележи значителен напредък във всички области на езиковото функциониране – фонетично, лексикално, морфологично и синтактично, прагматично. Повишава се способността за разбиране и експресия на по-сложни конструкции. Обогатява се речниковият запас, а монологичната реч бележи прогрес.

Подобряването на комуникативно-речевото развитие на децата от начална училищна възраст води до по-високи академични резултати и цялостен просперитет. Децата с високо равнище на развитие на комуникативно-речева компетентност формират висока самооценка и притежават самоувереност, инициативност и голям потенциал за позитивно лидерство. Езиковите умения са в основата на развитие на социална чувствителност, уважение, толерантност и съпричастност. Владеенето на устни езикови кодове предполага развитие и усъвършенстване на способността за креативност.

Факт е, че не всички деца имат възможността да формират езикова способност по една или друга причина и при определени обстоятелства възникват комуникативни нарушения.

СЪЩНОСТ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ

Комуникативното нарушение е придобито отклонение или разстройство в развитието, което обикновено засяга езика, речта и/или слуха. Американската асоциация на слуха, езика и речта ASHA дава конкретно описание на комуникативните нарушения и ги представя като явления, които засягат човешката способност за „получаване, изпращане, обработване и разбиране на понятия или вербални, невербални и графични символни системи“ (ASHA, 1993, стр. 2). Тези увреждания могат да включват проблеми с плавността, артикулацията, фонологията, гласа, слуховата обработка, прагматиката, синтаксиса, семантиката, морфологията. В същото време те не се ограничават до посочените контексти  (ASHA, Incidence and prevalance of communication disorders and hearing loss in children., 2008). Литературният анализ позволява установяването на различни класификации на комуникативните нарушения в зависимост от техния произход или специфика.

Цялата статия и много други можете да прочетете в новия Брой 144
Подаряваме ви първите 8 текста от брой 144 тук>>


Европейска нощ на учените 2022 г.: