Кой в България печели най-много европейски (научни) проекти?

Целта на този материал е да видим кой какво прави в България за науката. Все повече трябва да се говори за наука и най-вече за тези, които я правят. Това са хората, които имат голям принос за образованието (начално, средно и висше) и почти всички други сфери свързани с икономиката и бизнеса.

Важно е да се каже, че науката е изключително скъпо занимание и изисква много голямо финансиране за провеждането на изследвания. Има разлика между точните и хуманитарните науки, но и едните, и другите са важни и трябва да се обръща внимание на всяка област на познанието, за да има нормално и истинско развитие, а не “отбиване на номера”.

 

От началото на програмата Хоризонт 2020 България е участвала в 387 проекта (0,46% от общия брой проекти). Общото финансиране от Европейската комисия е 59,93 милиона евро (59 925 367).

 


РЕКЛАМА:

***

 

Общият брой регистрирани научни организации са 25 685, но не всички са получавали финансиране.

Тук ще опиша тези (11), които са получавали най-много финансиране от началото на програмата. Ще разгледам само тези, които са получили над един милион евро.

Център по растителна системна биология и биотехнология – http://cpsbb.eu/

7 350 000 € / 2 проекта

Проект PlantaSYST цели създаването на нов Център по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) в гр. Пловдив, България. ЦРСББ е регистриран като автономна научна организация по време на първа фаза на проекта (TEAMING Phase I) и има категоричната подкрепа на българското и немското правителство, партньорите по проект PlantaSYST от България и Германия, както и община Пловдив.

 

В своя седемгодишен план за създаването и развитието на ЦРСББ по проект PlantaSYST е заложено:

  • изграждането на нова и модерна сграда за ЦРСББ;
  • закупуването на съвременна апаратура за научни изследвания;
  • провеждането на фундаментална и приложна наука;
  • разработването на нови продукти за българския и световния пазар;
  • извършването на сервизни услуги в областта на метаболомиката и биоинформатиката;
  • привличането на ценни научни кадри;
  • обучаване на докторанти и пост-докторанти;
  • изграждането на сътрудничество между научния сектор и индустрията.

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“  – https://www.uni-sofia.bg/

4 167 134 € / 21 проекта

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е най-старото и най-голямо висше училище в България. Според световната класация на университетите към 2014 г. заема 826-о място в света и 341-во в цяла Европа.

Университетът е създаден на 1 октомври 1888 г. като Висш педагогически курс. Централната част на сградата на СУ на стойност 6 млн. златни лева е построена с дарение на братята Евлоги и Христо Георгиеви, чиито скулптури красят нейната фасада. Първият ректор на Софийския университет е акад. Александър Теодоров-Балан.

 

Институт по молекулярна биология и биотехнологии – http://www.bio21.bas.bg/

1 966 337 € / 2 проекта

 

Институт по зеленчукови култури „Марица“ – http://izk-maritsa.org/

1 785 514 / 5 проекта

Институт по зеленчукови култури (ИЗК) ”Марица”, Пловдив е национален изследователски център за научна, научно-приложна и обслужваща дейност в областта на селекцията на зеленчукови култури и картофи и технологиите за отглеждането им. Разположен е в Тракийската равнина – най-големия зеленчукопроизводителен район в България.

Той е научно звено в структурата на Селскостопанска академия. В него работят 24 научни работници с образователна и научна степен „доктор“. От тях трима са с академичната длъжност професор, а 13 – доцент. Постиженията на учените от ИЗК ”Марица” са добре известни зад границите на страната ни, което ги прави търсени партньори в научните изследвания в областта на зеленчукопроизводството.

 

Технически Университет – София – https://tu-sofia.bg/

1 785 750 / 5 проекта

Техническият университет в София е държавно техническо висше училище, най-голямото в България.

Основната учебна и научна база на ТУС е в София (район Студентски); състои се от 14 факултета, колеж и др. Структурта му включва също Филиал на ТУС в Пловдив (2 факултета и пр.) и База на ТУС в Сливен (факултет и колеж), както и 2 средни технически училища (в София и Правец).

ТУС е самостоятелно висше училище от 1953 г. Учреден е под името Машинно-електротехнически институт, който е сред 4-те висши инженерни училища, създадени вследствие от разделянето на Държавната политехника, включвайки 2 нейни факултети (Машинен и Електротехнически).

 

Институт по микробиология „Стефан Ангелов” – http://microbio.bas.bg

1 518 650 € / 3 проекта

Институтът е основан на 7 март 1947 г. в отговор на необходимостта от национален научен център за съвременни изследвания в областта на бързо-развиващата се микробиологична наука. Основател на Института и негов и пръв директор в продължение на 15 години е видният български учен академик Стефан Ангелов. Първоначално институтът се състои от пет звена – бактериологично (за медицинска, селскостопанска и промишлена микробиология), протозоологично, вирусологично (изследвания на вирусите и вирусните заболявания при човека, животните и растенията), имунологично и биохимично. Ранният период от развитието на Института (1947-1962 г.) е свързан с работа по проблемите на инфекциозната патология на домашните животни и човека, осъществявани под ръководството на проф. С. Ангелов и неговия пръв сътрудник проф. Илия Куюмджиев

От основаването и до днес основните му цели са:

ИЗСЛЕДВАНИЯ, насочени към здравеопазването, селското стопанство и промишлеността.

ОБУЧЕНИЕ на докторанти и млади специалисти.

 

Онтотекст АД – https://ontotext.com/

1 490 881 / 6 проекта

Онтотекст е глобален разработчик на семантични технологии и решения базирани на тях. Семантичните технологии използват алгоритми, на базата на изкуствения интелект, които се прилагат към управлението и използването на големи данни и текстов анализ. Компанията е създала пълен набор от инструменти и услуги, включващи текст майнинг и онтологии за автоматично извличане на смисъл от данни. Основният продукт на Онтотекст е GraphDB, нерелационна база данни, която позволява на организациите за откриват значения и свързват концепции от множество разнородни бази данни и информационни силози от неструктурирани данни. Откритите значения, връзки и концепции се преобразуват в структурирана, полезна информация и ценни бизнес идеи.

Източник: http://www.sirma.bg/companies/ontotext/

 

ENDUROSAT AD – https://www.endurosat.com/

1 267 838 € / 2 проекта

Ние създадохме първата по рода си сателитна компания, в която правим системи и платформи на ниво кюбсат. Наши клиенти са различни организации – космически и некосмически – от целия свят, които използват нашите сателитни технологии и модули за конкретни нужди и цели“, заявява Райчо Райчев.

EnduroSat все още нямат изстреляни сателити, но вече подготвят първите си мисии. Коментарът на Райчо Райчев е, че „за момента не можем да обявим официално точните дати“.

Мащабът, до който са стигнали в EnduroSat, е сериозен, особено за компания на едва две години: „Можем да предоставим цялостно решение от самия сателит до анализ на мисията и да насочим към конкретната компания за изстрелвания и да им помогнем с регистрацията.“

Цялата статия: https://www.capital.bg/

 

Pensoft Publishers – https://pensoft.net/

1 165 240 € / 6 проекта

Българско научно издателство създадено през 1994 г. До сега има издадени над 1000 научни книги и издава 24 научни списания със свободен достъп.

 

Българска агенция по безопасност на храните – http://www.babh.government.bg

1 077 824 € / 1 проект

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) е единен орган за контрол на безопасността и качеството на храните в Република България. Създадена в началото на 2011 г., БАБХ следва най-добрите европейски практики в прилагането на високи стандарти при контрола в областта на безопасността и качеството на храните, хранителните добавки и напитките, здравеопазване и хуманното отношение към животните, растителната защита и торовете, фитосанитарния контрол, фуражите, граничния контрол и др. Всички ние, експертите на БАБХ ежедневно осъществяваме стриктен контрол по цялата хранителна верига – от полето и фермата до масата.

 

Национален Фонд “Научни Изследвания” – https://www.fni.bg/

1 020 663 € / 7 проекта

Национален Фонд „Научни изследвания” подпомага финансово научни проекти и изследвания според приоритетите за развитие на Европейския Съюз, както и според „Стратегията за развитие на науката в България” до 2020 г. Фондът финансира висшите учебни заведения, научни организации под формата на проекто-програмно финансиране, както и проектите и разработките на млади учени.

Виждате, че в този списък има както научни организации, така и фирми, които са активни в това да създават научни продукти в полза на бизнеса и обществото. Имайте предвид, че парите, които са спечелили са за научна дейност, която организацията трябва да извърши в рамките на проекта и да има готов продукт след това.

В отделна публикация ще покажа най-големите проекти, които са осъществени (или по които все още се работи) от научни организации. Сякаш напук, но все пак тук се случват неща на европейко ниво, било то и в много ограничен мащаб.

 

Източници:

http://www.bas.bg

europa.eu

https://www.wikipedia.org/


Европейска нощ на учените 2022 г.: