Карта на света

През III в. пр. Хр. гръцкият учен Ератостен от Кирена, който измерва Земята и я разделя на седем климатични зони, прави също и карта на света. Въпреки че е много по-точна и всеобхватна от всички други карти в малък мащаб от по-ранно време, тя е твърде слаба от гледна точка на съвременните стандарти и дори на тези от следващите векове. Ератостен се ограничава до известния му свят: Европа, Африка, Азия и някои външни острови, като Исландия и Цейлон (наричан Тула или Тапробан). При отбелязване на разположенията на различните места на континентите той използва своите изследвания за географска дължина и ширина, въпреки че точността на картата намалява с разстоянието при отдалечаване от Средиземно море.

Европейска нощ на учените 2022 г.: