С какво се занимават учените от медицинските университети в България


Безплатна доставка за Канчета с Научни картинки:

***

 

Теодора Болярова е доктор по медицина и доцент в Медицински Университет – София, тя работи във Факултета по дентална медицина, в катедра Пародонтология, от нейното създаване през 1999 г. насам. Тъй като работата ѝ е по клинична специалност, лечението на пациенти и обучението на студенти и специализанти е съществена част от нея. 

Основните ѝ научни интереси в последните години са насочени към откриване на нови маркери за диагностика както на орални заболявания, така и на общи заболявания, с цел обективизиране на диагностиката и откриването на заболяването на ранен етап. Наред с това участва и в изследвания, които имат за цел да докажат връзка между пародонтита и общи заболявания. 

 


Разбери повече за БГ Наука:

***

Като преподавател във Факултета по дентална медицина доц. Болярова води лекции и упражнения на студенти от IV и V курс по пародонтология, което позволява приобщаване на млади хора в изследвания и включването им в научни проекти. 

Един от последните проекти с участието на студенти цели да изследва промяната в концентрациите на високочувствителен С-реактивен протеин, креатин киназа – миокарден банд и тропонин I в серум и в слюнка при пациенти с остър миокарден инфаркт и пародонтит.

Такива интердисциплинарни изследвания допринасят за по-добра комуникация между специалистите от различни области на медицината, за разглеждане на човешкия организъм в цялост и за отчитане на влиянието между заболявания и състояния, засягащи различни органи и системи. 

 

Друг изследователски проект, в който доц. Болярова участва, цели да определи значимостта на количеството на цитокини и други имунореактивни и регулаторни молекули в слюнка като алтернативен диагностичен подход при орални пренеоплазии и орален рак. Проектът е финансиран от Медицински университет – София и евентуалният му принос биха били резултати, показващи че изследваните показатели увеличават концентрациите си в слюнка при пренеоплазии и при орален карцином и това вероятно е резултат от увеличаване на концентрациите им в тъканите, което ще разкрие детайли в механизмите на протичане на заболяването. Ако се установи, че слюнката е информативна телесна течност по отношение на изследваните аналити, то концентрациите им в слюнка могат да бъдат използвани като биомаркери с клинично приложение за изследваните заболявания, а слюнката може да се определи като надеждна диагностична среда, което значително би улеснило диагностичния процес. Ако се установят разлики в изследваните показатели при премалигнени състояния и различни стадии на орален карцином, то това ще бъде в полза на ранното откриване на процеса на малинизация, за ранна диагностика на първично заболяване, за проследяване на ефекта от лечението и ранно откриване на евентуален рецидив. Тези резултати биха подобрили ефекта от лечението на оралния карцином.

 

Доц. Светлана Фоткова Георгиева, д.ф., ръководител на Катедра „Фармацевтична химия“, Факултет по фармация при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

 

Като ръководител на Катедра “Фармацевтична химия” доц. Светлана Георгиева управлява комуникацията и административните звена на Медицинския университет във Варна. Тя провежда лекционен курс по дисциплините „Фармацевтична химия“ и „Фармацевтичен анализ“. Лекциите обикновено се провеждат преди обяд и това ѝ дава възможност да работи активно по научно-изследователски проекти съвместно с нейните докторанти, асистенти и студенти. 

 

Едната изследователска група, която тя ръководи се занимава с модифицирането, синтеза и охарактеризирането на производни на лекарствения препарат Бексаротен т. нар. хидразони на Бексаротен. Основание за това им дава успешното прилагане на препарата за лечение на Т-клетъчен кожен лимфом, тумори на гърдите, на щитовидната жлеза, терапията на болестта на Паркинсон, болестта на Алцхаймер и множествената склероза. Във връзка с това те реализират два научни проекта: „Синтез и анализ на ново поколение ретиноиди“ и „Определяне на биологична активност на новосинтезирани бексаротенови аналози“, финансирани от Фонд „Наука“ на Медицински университет – Варна.

 

Другата изследователска група, която доц. Георгиева ръководи проучва възможностите за модификацията на лекарствения препарат Метронидазол. Метронидазолът се използва успешно за лечение на широк спектър от интраабдоминални анаеробни инфекции, анаеробни инфекции в резултат на операция и травма в женския генитален тракт, анаеробни гръдни инфекции, анаеробни инфекции на главата (абсцес на мозъка), перитонеални инфекции, отит на средното ухо, инфекции на костите и ставите и няколко случая на анаеробна бактериемия и ендокардит и др.

Създаването на нови хибридни молекули аналози на Метронидазол, може да реши проблемите, свързани с мултирезистентността към досега използваните антимикробни препарати.

 

Акад. проф. д-р Дроздстой Стоянов, Катедра по психиатрия и медицинска психология в МУ-Пловдив.

 

Дроздстой Стоянов е специалист по психиатрия, ръководител на Катедрата по психиатрия и медицинска психология в Медицински университет – Пловдив. Той е член на Експертния съвет по психиатрия на Министъра на здравеопазването и втори мандат зам. председател на Постоянно действаща комисия за оценка на научноизследователската дейност във висшите училища и научни организации в Министерство на образованието и науката. Работи като лекар-психиатър във Военномедицинска академия (2003-2005) ДПБ „Св. Иван Рилски“ (2006-2015) и в ДКЦ XX-София (от 2011 г.).

Освен с административни отговорности проф. Стоянов работи активно с докторанти и постдокторанти, под формата на индивидуална супервизия, теренни изследвания и семинари (lab meetings).

 

Проф. Дроздстой Стоянов е въвел метода на функционалната магнитно-резонансна томография на мозъка в България. Освен това е формулирал и експериментално е описал оригинален модел на уязвимост към синдрома на професионално изпепеляване; има голям принос в имунобиологични, генетични и медико-психологични проучвания в психиатрията, съвместно с мащабни международни консорциуми, и е сред влиятелните автори в изследванията по философия на психичното здраве.

Той е автор и съавтор на близо 200 публикации, сред които над 60 публикации в списания с импакт фактор и шест монографии в чужбина, издадени от Oxford University Press, Springer Nature, Cambridge Scholars Publishing, Nova Science и River Publishers.

 

Под ръководството на проф. Стоянов са защитени шест дисертации за придобиване на ОНС „Доктор“, като на две от тях е научен консултант и понастоящем се разработват още три. Координатор е на международни проекти по договори с Human Brain Project (Medical Informatics Platform); National Institutes of Health/National Institute of Drug Abuse, USA, Horizon 2020 (Университет на Берген, Норвегия) и редица други.

 

Текст: Радослав Тодоров

 


Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.