Какво трябва да знаем за изграждането на Центъра за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Интервю с доц. Илия Железаров, зам. ръководител на Екипа за управление на проекта и водещ координатор на проекта

Доц. Илия Железаров
Доц. Илия Железаров

Здравейте, доц. Железаров! Бихте ли представили проекта накратко?

Основната цел на проекта е изграждане на устойчиво функциониращ национален научен комплекс: Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”, в който трите страни на „триъгълника на знанието” – образование, научни изследвания и бизнес, се намират в ефективно и динамично взаимодействие, основаващо се на споделени стратегии, силни и конкретни ангажименти и съвместни научни проекти и партньорство.

Центърът за компетентност ще има два големи стълба:

 1. Лабораторни комплекси и научни изследвания в областта на интелигентни мехатронни системи и енергоспестяващи системи и чисти технологии, в които научни екипи ще извършват научно-приложни и приложни изследвания.
 2. В рамките на проекта се предвижда въвеждането на нови обучителни и образователни методи чрез разработването на нови бакалавърски, магистърски и докторски програми в областта а чистите технологии и мехатрониката, както и провеждането на конференции, семинари, дни на отворените врати и други маркетингови дейности за разпространение на резултатите.

Основната цел е резултатите от научните изследвания да стигнат по-бързо до реалния бизнес, да се пренасят в практиката. Така хората от образованието и науката и хората от бизнеса ще си бъдат още повече взаимно полезни.


РЕКЛАМА:

***

За да се реализира основната цел на проекта, са предвидени следните дейности:

 • Значително модернизиране на съществуващи специализирани научноизследователски инфраструктури на обща стойност над 4,5 милиона лева.
 • Закупуване на машини, техническо оборудване, лабораторна и измервателна апаратура, необходими за реализиране на научноизследователски и иновационни програми с общ бюджет над 13,5 милиона лева, от които за компютърно оборудване и специализиран софтуер около 800 000 лева.
 • Извършване на пазарно-ориентирани научни изследвания, развиване и модифициране на нови технологии на високо международно ниво с бюджет над 4 милиона лева.
 • Широко разпространение на резултатите от научните изследвания и въвеждане на нови обучителни и образователни методи в практиката на центъра на обща стойност около 120 000 лева.
 • Трансфер на знания и технологии и осигуряване на бизнес специализирани научноизследователски услуги на обща стойност 220 000 лева.
 • Информиране и публичност; независим външен одит на дейностите по проекта; организация и управление с предвидени средства на стойност над 550 000 лева.

 

Кои са партньорите по проекта?

Партньори по проекта са четири водещи университета от страната и три института на Българската академия на науките:

 • Технически университет – Габрово;
 • Технически университет – София;
 • Технически университет – Варна;
 • Софийски университет “Св. Кл. Охридски” – Факултет по химия и фармация;
 • Институт по роботика – БАН;
 • Институт по електроника – БАН;
 • Централна лаборатория по приложна физика – БАН.

Проектът е с най-голям брой асоциирани партньори от всички проекти по тази процедура, които ще вземат активно участие при неговата реализация. Сред тях са както бизнес организации, така и сдружения на бизнеса. За осигуряване на по-високо научно ниво на центъра, като асоциирани партньори са привлечени структури от световно известни университети (Технически университет – Либерец, Чехия и Технически университет – Берлин, Германия). Асоциираните партньори са:

 • АББ България” ЕООД;
 • „АМК задвижваща и управляваща техника” ЕООД;
 • „ЕКО ПРОЕКТ” ООД;
 • „Капрони” АД;
 • „Мехатроника” АД;
 • „Милара Интернешънъл” ООД;
 • „ПОДЕМ-КРАН” АД;
 • „Фирст” ООД;
 • „Цератицит България” АД;
 • Клъстер Мехатроника и автоматизация;
 • Клъстер Зелена синергия;
 • Клъстер Тракия икономическа зона;
 • Българска браншова камара – Машиностроене;
 • Търговско-Промишлена Палата – Стара Загора;
 • Габровската Търговско-Промишлена Палата;
 • Индустриална Стопанска Асоциация/Стопанска Камара – Габрово;
 • Технически университет – Берлин, Германия;
 • Технически университет – Либерец, Чехия.

 

С какво финансиране разполага проектът и кой го осигурява?

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие” процедура „Изграждане и развитие на центрове за компетентност”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 23 569 719,17 лв., от които 20 034 261,29 лв. европейско и 3 535 457,88 лв. национално съфинансиране. Срокът на изпълнение на договора е от 30 март 2018 г. до 30 ноември 2023 г.

 

Какви дейности ще се извършват в отделните лаборатории?

За изграждането на модерна научноизследователска инфраструктура ЦК ИМЕЕСТ ще бъдат извършени инвестиционни дейности в рамките на проекта, като:

 • строително-ремонтни дейности и доставка (закупуване на ДМА и ДНА), които оказват значително въздействие върху качеството и количеството на научните изследвания. Реконструкция и значително модернизиране на стария сграден фонд и помещения в ТУ Габрово, ТУ София – филиал Пловдив, СУ „Св. Кл. Охридски” – Факултет по химия и фармация и Института по роботика при БАН в съответствие с изискванията на специфичното оборудване, необходимо за провеждане на научни изследвания на най-високо равнище. Над 30 лаборатории, в които ще бъде инсталирано високотехнологично оборудване, включително лабораторно, за осигуряване на подходящата материална база за научни изследвания. Ще бъде изградена помощна инфраструктура, базирана на информационни и телекомуникационни технологии, като интранет мрежа, координационен офис за технологичен трансфер и координационен офис за управление на Центъра. Две заседателни стаи за организиране на срещи с бизнеса, клъстърни и браншови организации, за провеждане на регулярни срещи на научния екип на центъра, за срещи с водещи технологични изследователски организации и фирми от Европа и др. Офис за работа на членовете на партньорски организации, водещи изследователи и върхови специалисти и лекционна зала – за прилагане на нови обучителни и образователни методи.
 • Закупуване и инсталиране на високотехнологично оборудване, лабораторно-измервателна техника, компютърна техника за осигуряване на подходящата материална база за научни изследвания.

 

Отделните лаборатории са групирани в 8 лабораторни комплекса, според изследванията и дейностите, които ще се осъществяват в тях, покриващи в много голяма степен спектъра на тематичната област на Иновационната стратегия за интелигентна специализация „Мехатроника и чисти технологии”:

 1. Научно-лабораторен комплекс “Енергоспестяващи системи и технологии за проектиране и производство на високотехнологични продукти” включващ 4 лаборатории: Енергоспестяващи технологии за удължаване на жизнения цикъл и повишаване на експлоатационната сигурност, CAD/CAM системи за проектиране и производство на високо-технологични продукти, Адитивни и енергоспестяващи технологии и екипировка експлоатационната сигурност, Интелигентни технологии, базирани на интензивни енергийни потоци.
 2. Научно-лабораторен комплекс “Интелигентни мехатронни системи за измерване и контрол”, състоящ се от 3 лаборатории: Интелигентни мехатронни системи за измерване на статични и динамични величини, Интелигентни системи за изследване на структура и свойства на материалите, Изследване на подводни шумове, сигнали и вибрации на морски съдове и съоръжения.
 3. Научно-лабораторен комплекс “Електроника и сензорика” с 2 лаборатории: Разработване на сензорни елементи за влажност, газове и температура на базата на оксидни наноструктурни материали, получени по зол-гел технология и изследване на параметрите и характеристиките им. Анализ на данни от мултисензорна система на базата на газови сензори и Микроелектронни и микропроцесорни устройства и системи.
 4. Лабораторен комплекс в областта на “Разпределени системи и интелигентни сензорни мрежи” с 5 лаборатории: Интелигентни инфраструктури в ИТС, Обработка на данни от сензорни мрежи и разпределени вградени системи, Обработка и съхранение на големи обеми от данни в интелигентни системи, Обработка на визуална информация в интелигентните транспортни системи, Биосензори и обработка на данни в системи за подпомагане на възрастни хора и високо-рискови пациенти.
 5. Лабораторен комплекс по “Роботика и интелигентни системи за автоматизация” (5 лаборатории): Умни (интелигентни) и специализирани роботи, Интелигентни автоматизирани производствени системи, Роботика и мехатроника, Колективна роботика, Специални електрозадвижвания в роботиката.
 6. Лабораторен комплекс по „Наноструктурирани материали и дисперсни системи в чистите технологии” с 2 лаборатории: Иновативни наноструктурни материали и Дисперсни системи и реология в чистите технологии във Факултета по химия и фармация.
 7. Лабораторен комплекс “Интелигентни енергоспестяващи системи и технологии”, в който влизат лабораториите: Методи и средства за решаване на енергийни и инфраструктурни проблеми свързани с масовата електромобилност, Еко- и енергоспестяващи, безконтактни предаватели на електрическа енергия, Eлектрозадвижване и електрообзaвеждане – съвременни енергийно-ефективни електрокомпоненти и системи с приложение в индустриалния сектор, Екологични, енергоспестяващи и електромагнитно съвместими светлотехнически, LED и ВЕИ компоненти и технологии, Енергоефективни системи и технологии при използване на топлинна и хидравлична енергия и вторични и възобновяеми енергийни източници, Задвижващи и позициониращи системи, Интегрирани енергоспестяващи технологии.
 8. Лабораторен комплекс Интелигентни мехатронни системи в транспортните средства и индустрията”, включващ следните лаборатории: Автомобилни мехатронни системи, Интегрирани системи за проектиране и производство в автомобилната индустрия, Автономни летателни апарати, Оптични и лазерни технологии в автомобилната индустрия, Индустриални нанотехнологии.

 

Каква ще бъде ползата за обществото от успешното реализиране на проекта?

Успешното реализиране на проекта ще доведе до:

 • Изграждане на капацитет на екипи за научни изследвания и иновации в приложната област на ИСИС, чрез привличане на водещи изследователи и обмен между екипа на проекта и водещи изследователски организации;
 • Задържане и привличане в България на млади изследователи, учени и докторанти, чрез създаване на съвременни условия за научноизследователска дейност;
 • Разпространение и практическо приложение на постигнатите научноизследователски резултати и трансфер на знания чрез прилагане на съвременни методи за обучение;
 • Комерсиализиране на резултатите от научноизследователските пакети, чрез разработване и популяризиране на портфолио от патенти и полезни модели;
 • Извършване на акредитирани измервания и изпитвания в областта на мехатрониката и чистите технологии;
 • Разработване и внедряване на иновативни технологии и продукти в областта на мехатрониката и чистите технологии, чрез развитие на сътрудничество с бизнеса;
 • Увеличаване възможностите за включване на научните екипи в проекти и програми на международно ниво, работейки в тясно сътрудничество с престижни Европейски научни институции;
 • Нови възможности за сътрудничество между наука и бизнес, осигурявайки достъп на МСП до специализирани бизнес услуги.

 

Благодарим Ви за информацията и отделеното време! Пожелаваме Ви успех!

Повече информация: CoC – SMEESST.