Какво се случи с либералната холандска интеграционна политика: анализ в контекста на интеграционната политика на ЕС

Автор: Димитър Русков

Резюме

Тази статия е част от дисертационния трудна темаРолята на обществената библиотека в контекста на имиграционната и интеграционна политика на Холандия”. Още в началото ѝ авторът поставя въпроса “как ние като европейци можем да разрешим болезнените проблеми с имигрантските потоци и интеграцията на установилите се в Европа чужденци”? Авторът ни запознава първо с интеграционната и имиграционна политика на ЕС от Римският договор (1957 г.) презСтокхолмската програма (2010 – 2014 г.), доСпоразумението с Турция от 2016  г., след което насочва вниманието ни към имиграционната и интеграционна политика на Холандия от асимилационния, през мултикултурния до акултурния модел, който изисква от имигрантите активно гражданство. Посочва се, че те не са проблемни фигури, а “нови европейски граждани”, които трябва да изучават добре езика и културата на приелата ги държава, за да се интегрират успешно.

Въпреки многобройните разпоредби, клаузи и договори съставени от ЕС за регулиране на имиграцията и интеграцията на чужденците в неговите граници,от Римският договор (1957 г.) до Стокхолмската програма (2010 – 2014 г.), съществуват все още доста проблеми в тази област, които бързо трябва да бъдат решени, защото тяхното подценяване може да доведе дори и до разпадане на ЕС като организация. Какво прави той, за да намали имигрантските потоци, и да интегрира тези имигранти, които са вече приети, като им осигури добро бъдеще, за да се превърнат те в активни граждани? Какви са противоречията между отделните държави в съюза по имиграционните и интеграционни проблеми?  Както в  много страни от ЕС, така и в Холандия през последните петнадесет, двадесет години в тази област правителството и промени изцяло имиграционната си политика: от либерална, характеризираща се с толерантност и свобода на принципите на мултикултурализма, до политика на акултурността, граничеща повече с американската идея за хомогенно общество (“the melting pot” – врящото гърне), която пропагандира за “гражданска интеграция” с фокус върху познаването на езика, културата и холадското общество.


РЕКЛАМА:

***

Регулирането на мигрантските вълни през последните няколко години се превърна в едно от най-големите предизвикателства за разрешаване от страна на ЕС. Въпреки, че до 2016 г.  бяха създадени достатъчно разпоредби за регулиране на имигрантските потоци към нашия континент, напливът към Европа толкова се засили, че досегашните правила, клаузи и договори вече не работят достатъчно ефективно. Държавите, които най-често се борят с този наплив от имигранти, са Италия и Гърция, но също така – България, Турция и Македония. Причина за имигрантската криза през изминалите няколко години са най-вече нестихващата война в Сирия, но също така – и други подобни конфликти в райони в Северна Африка (Сомалия, Египет, Еритрея), но – и азиатските държави Афганистан и Ирак.

Четете повече ТУК.


Европейска нощ на учените 2022 г.: