Изследване на телетрафични системи при неравномерни трафични потоци в IP базирани телекомуникационни мрежи


Реклама:

Безплатен курс „Комуникация на науката“***

Становище относно дсертационен труд за придобиване научно звание – „Д-р на техническите науки“ на доц. д-р инж. Сеферин Мирчев.
Телетрафичното инженерство има важно, базово значение в проектирането и изграждането на телекомуникационните системи, защото с него се намира оптималният баланс между „цената“ на капиталните вложения и „качеството“ на предоставените услуги. Обаче моделите и методите на телетрафичното проектиране са функция на развитието на телекомуникационните технологии.

Революционният преход от аналогови към цифрови технологии доведе до замяна на комутацията на канали с комутация на пакети-данни. Като следствие, класическите свързочни мрежи, при които комутацията се извършва с различни типове АТЦ – учрежденски, селищни, междуселищни, възлови, транзитни и др., а преносът на информацията с мултиплексни телефонни уредби, се замениха с нов тип мрежи, които са в непрекъснат процес на развитие. ТОСТ-ът (Теоретичните Основи на Съобщителната Техника) загуби своето значение за инженерната практика. Едновременно класическото телетрафично инженерство също не можеше да се използва. Учените, предимно математици, в творческо сътрудничество с телекомуникационни и компютърни специалисти, усилено разработваха новата теоретична база, както за проектиране на новите типове телекомуникационни мрежи, така и за тяхното телетрафично проектиране (оразмеряване) и за оценяване на качеството на предоставените услуги.

Разглежданият Дисертационен труд, като резултат от една дългогодишна изследователска, творческа дейност е ценен принос в тези усилия на специалистите, особено и за българската техническа наука и практика в областта на телекомуникационните съобщения.

Заедно с изброените в дисертационния труд научни приноси следва да се подчертаят следните два съществени приноса:

а/ Учебно педагогическа стойност; студентите и докторантите ще имат възможност да се учат от него на телетрафично инженерство; създаден е научен фундамент на „школа“, която може да се развива и надгражда;

б/ Поради практическата насоченост и приспособеност на разработените модели и методи, държавните контролни и регулаторни органи, както и фирмите „Оператори“ имат на разположение едно „справочно“ помагало, за да контролират и оценяват трафичната пропускателна способност, респективно качеството, на изградените от тях телекомуникационни мрежи и съоръжения, както и да планират съответни технико-икономически изменения и допълнения, а също и ново развитие и модернизация.


Разбери повече за БГ Наука:

***

Заключение. Като съвкупност реализираните постижения са впечатляващи и дават основание представеният Дисертационен труд да получи оценка -„Magna cum laude“(голяма похвала).

Автор: проф. д-р инж. Борис Йовчев


Реклама:

сп. "Българска Наука", брой 168 (Този брой е безплатен)***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.