Изгражда се Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“

Изгражда се Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“

Изгражда се Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“

Изгражда се Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“


Направи дарение на училище!***

Водещата организация по Проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01 е Институтът по органична химия с Център по фитохимия при при БАН (ИОХЦФ-БАН), а общата стойност възлиза на почти 23,8 млн. лв., от които над 20 млн. лв. европейско и повече от 3,5 млн. лв. национално съфинансиране. Срокът за изпълнение е от 30.03.2018 г. до 30.12.2023 г.

Партньори по проекта са Агробиоинститут при Селскостопанска академия, Факултетът по химия и фармация и Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, както и Институтът по полимери при БАН, а асоциирани партньори са Вагенингенския университет, Холандия, както и едно холандско дружество с ограничена отговорност.

Същността на проекта е чрез ефективно използване на националните ресурси от лечебни и ароматичнини растения и оползотворяване на агробио-отпадъци, както и прилагане на зелени технологии да бъдат създадени и предложени на индустрията иновативни продукти и технологии и по този начин да се създадат условия за устойчив растеж на биоикономиката на страната и извън нея.

В свят с бързо нарастващо население оптималното използване на наличните природни ресурси има безспорно най-висок приоритет. През вековете хората са разчитали на растенията за своите основни нужди като храна и хранителни запаси (плодове, грудки), дрехи и подслон (листа, дървесина, влакна). От праисторически времена растенията са използвани и като източник на ефективни средства за лечение на много заболявания. Следва да се отбележи, че днес между 25% и 50% от продаваните понастоящем лекарства дължат своя произход на естествените природни продукти. Растенията като цяло са незаменим източник на природни съединения, които са широко използвани за подпомагащи здравето продукти и за идентифициране на потенциални кандидати за лекарства. Химичните вещества, съдържащи се в растенията и използвани като терапевтични средства до голяма степен са вторични метаболити, които са получени биосинтетично от първичните растителни метаболити (въглехидрати, аминокиселини и липиди) и не участват пряко в растежа, развитието, или размножаването на растенията. Растения са източник на разнообразни биологично активни молекули с все още неизвестна структура, чиито потенциал като лечебни и подпомагащи здравето вещества предстои да бъде изследван.

Въпреки малката си територия, България се нарежда сред страните с най-голямо биологично разнообразие в Европа. Българската флора от висши растения включва 194 български ендемити от 72 рода и 26 семейства, заедно с 320 балкански ендемити. Днес, в България се събират и използват около 750 лечебни и ароматични растителни (ЛАР) видове (около 21% от 3 567 вида известни висши растения в страната), 200 от които са икономически целесъобразни и редовно се събират, сушат и обработват. Някои от тях се култивират от земеделски производители, местни земеделски кооперации или национални компании. В момента усилията да се замени събирането на диворастящите видове с отглеждането на някои видове се подкрепят от разбирането, че това може да допринесе за икономическото развитие на по-слабо развитите региони в страната – разработени са няколко междурегионални проекта предназначени да послужат като пример за добри практики в това отношение.


Разбери повече за БГ Наука:

***

Българската индустрия за фармацевтични продукти и здравеопазване има опит в използването на местното биоразнообразие за производство на етерични масла, козметика и фармацевтични продукти. Интересът към оползотворяването на природните съединения непрекъснато расте в индустриалните страни и използването на природно базирани продукти за различни цели (терапевтични и превантивни форми, козметика, функционални храни и т.н.) постоянно се увеличава.

Трябва да се отбележи обаче, че по-голямата част от лечебните растения и билки се изнасят като суров материал извън България. Ето защо стратегически приоритет трябва да бъде създаването на условия, които да стимулират преработването на лечебните растения в страната и превръщането им в източник на висока добавена стойност в рамките на националната икономика. Последното се подкрепя и от значително по-ефективния и бърз трансфер на лабораторните технологии и иновации в тази област към микро и малки компании с по-малки производствени мощности отколкото при други производства.

Това е област, в която задълбочените изследвания на традиционните знания от етномедицината и етнофармацията се съчетават с най-модерните фундаментални научни изследвания и използването на съвременни технологии.

За реализирането на рационално и устойчиво оползотворяване на лечебните и ароматични растения, както и отпадъците от тяхна преработка е необходима комплексна научноизследователска и технологична дейност, която започва от растението, преминава през разработването на различни технологични етапи и завършва с продукт значим за потребителите и пазара. Поради това, научноизследователската дейност, планирана да се извършва с помощта на подобрената и/или новосъздадена научна инфраструктура обхваща в дългосрочна перспектива (10 години и отвъд), научни проекти, свързани неразривно в съгласуван работен поток.

Фирмите, пряко заинтересовани от разработвани от Центъра здравословни продукти на базата на ЛАР, могат да бъдат разделени най-общо на две основни групи:

– Малки и средни предприятия, които се интересуват от иновации в областта на козметиката, функционалните храни, продукти за здравеопазването и други;

– Фармацевтични фирми интересуващи се от идентифициране и разработване на нови лекарствени кандидати на базата на изолирани биоактивни природни съединения или техни синтетични аналози.

Реализацията на разработваните от Центъра иновативни продукти и технологии ще има също съществен положителен икономически ефект върху голяма група участници в агробио-индустрията произвеждащи и/или осигуряващи изходна биомаса за преработка, включваща земеделски производители, фирми отглеждащи и преработващи ЛАР, както и фирми с производства генериращи значителни обеми от агробио-отпадъци, които съдържат ценни биоактивни вещества. Заедно с очаквания икономически ефект, практическата реализация на разработваните от Центъра продукти и технологии ще има дълготрайно положително въздействие и ще създаде стимули за заетост при социално слаби групи от населението сега заети със събиране или отглеждане на ЛАР. Едновременно с това устойчивото оползотворяване на ЛАР ще има положителен ефект върху опазването на околната среда и екосистемите.

Тук можете да прочетете интервю с проф. Владимир Димитров от Института по органична химия с Център по фитохимия при БАН.


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.