Из дебрите на Южна, Източна и Югоизточна Азия – нова бакалавърска програма в СУ

image001.png

http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/image001_2.png
Уважаеми колеги,

          Факултетът по Класически и Нови филологии предлага на вниманието на бъдещите студенти приключение из дебрите на Южна, Източна и Югоизточна Азия, с новата си бакалавърска програма, с която общият брой на специалностите в СУ става 102.

 Програмата „Южна, Източна и Югоизточна Азия“ има за цел да запознае студентите с езиците, културите, икономическите и политическите системи в един от най-бързо развиващите се региони в света. Тя е предназначена за млади хора, които свързват професионалната си реализация в най-широк смисъл с този регион на света. Обучението е в рамките на четири години или 8 семестъра, като ще се кандидатства с английски език. В балообразуването участва оценката от дипломата за средно образование по чужд език (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка).

 Курсът на обучение започва с общи дисциплини, които ще запознаят студентите с икономическата, политическата и културната история на целия регион, като същевременно ще усвоят базови познания за основни понятия и постулати в икономическия и политологическия анализ, както и историята на международните отношения.

 В началото на втория семестър те ще имат възможността да избират своя първи модул, а именно между Индия, Япония, Китай или Корея. Ще започнат интензивно да усвояват съотвения език и да натрупат специфична информация за страната, за нейната култура, икономика, нова история и обществени процеси.


РЕКЛАМА:

***

През петия семестър освен вече избрания първи, студентите ще могат да изберат втори модул, който трябва да бъде различен от първия: Индия, Япония, Китай, Корея или Югоизточна Азия, като натовареността, както по отношение на езиковото обучение, така и на теоретичните дисциплини, ще бъде равномерно разпределена.

 През седмия семестър е включен задължителен стаж в медиите, в държавни институции и неправителствени организации и частни компании, чиято дейност е свързана с този регион на света. Стажът, има за цел да подготви реализацията на студентите на пазара на труда. Обучението завършва с подготовката и защитата на дипломна работа по един от двата избрани модула, а професионалната квалификация на завършилите бакалавърската програма ще бъде „Бакалавър по изтокознание – Южна, Източна и Югоизточна Азия”.

 Модулният принцип, предложен в бакалавърската програма, ще позволи на студентите, вече завършили тази специалност, да разполагат с широк кръг от възможности, по отношение на професионалната им реализация. Комбинацията от модули, в съчетание с придобитите умения по време на стажа, ще им даде възможност да намерят приложение в свързани с тези страни отдели на правителствени и неправителствени организации, на журналистическото поприще и в света на реалната икономика, в работата на фирми, работещи и търгуващи с тази част на света, или в източни компании, търсещи възможности за инвестиции в България и в Европа. Броят им през следващите години ще нарасне значително, поради интензивното развитие на региона и отварянето му към света.

 Същевременно завършилите бакалаври ще могат да специализират и задълбочат познанията си в магистърските програми на съответните специалности на Центъра за Източни Езици и Култури, или да продължат образованието си в сферите на международните отношения, икономиката или политологията.


Европейска нощ на учените 2022 г.: