Интервю с д-р доц. Габриела Кирякова от Педагогически факултет на Тракийски университет – Стара Загора

  1. Кратка информация за изследователя: име, степен, звание, месторабота

Габриела Кирякова, доктор, доцент, Педагогически факултет на Тракийски университет – Стара Загора.

  1. С какво се занимавате на работното си място? (Ежедневието на един учен) – проекти, изследвания, …

Преподавателската дейност заема голяма част от ежедневието ми. Тя се изразява в подготовка и провеждане на занятия и консултации със студенти по дисциплини като Програмиране, Бази данни, Компютърна графика.

През последните месеци поддържането на Средата за електронно и дистанционно обучение на Тракийски университет също е сред основните ми задължения, което включва оказване на методическа и технологична помощ на колегите преподаватели и на студентите.

За съжаление, все по-малко време остава за работа по изследователски проекти, насочени към прилагане на съвременни образователни технологии, базирани на иновативни дигитални технологии.


РЕКЛАМА:

***

  1. Какви са научните ви постижения (приноси) и каква е тяхната полза за обществото и икономиката?

Дисертационният ми труд, а в последствие и изследователската ми дейност са свързани с електронното и дистанционно обучение. Те се оказаха единственото възможно решение за продължаване на учебния процес в условията на строги ограничения и изолация по време на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка в страната заради пандемията от Covid-19. Постижението, което считам, че е особено важно, и времето го доказа, е изграждането и поддържането на Средата за електронно и дистанционно обучение на Тракийски университет заедно с колегите ми от катедра Информатика и математика. Тя функционира от 2003 г., използва се като допълващо обучение към традиционните форми на учебен процес и непрекъснато я обогатяваме в посока учебно съдържание и дейности и нови функционалности. Благодарение на това много бързо и безпроблемно успяхме да преминем към онлайн обучение без да прекъсваме дори и за ден учебните занятия на студентите след затварянето на учебните заведения. В резултат на проведените през годините обучения на преподавателите, голяма част от тях бяха подготвени за работа с нея.

Друго постижение, макар и не научно, което считам за удовлетворяващо като преподавател, е, че нашите студенти успяват да се реализират веднага след като напуснат учебните аудитории по специалността, по която са се обучавали.

  1. Какво ви мотивира да изберете професията на изследовател?

Всъщност, първо избрах професията преподавател, която постепенно се разшири и към изследовател. В българските университети тези две професии – преподавател и изследовател трябва да се съчетават. Това, от една страна, изисква много време и усилия, често пъти намирането на баланс е трудно. От друга страна, е възможност на практика да се приложат резултатите от научната работа.

  1. В момента работя върху ……., което ще …….

В момента работя върху възможностите за използване на технологията Добавена реалност при разработката на учебно съдържание. Технологията придоби популярност с играта Pokémon Go и идеята е да се използва, успоредно с Виртуалната реалност, за създаване на условия за реализиране на т. нар. поглъщащо обучение. Поглъщащото (завладяващо) обучение е концепция, която се базира на използване на съвременни технологии и технически средства за създаване на образователна среда, в която обучаемите се потопят в нови светове и учат чрез различни възприятия и сетива. Целта е да се създадат условия за по-интригуващо и мотивиращо обучение. Едната насока при използването на Добавената реалност е добавяне на дигитално съдържание към печатните учебници, с което те ще се превърнат в интерактивни пособия, които ангажират и мотивират обучаемите да учат и същевременно ги забавлява. Същевременно чрез технологията могат да се разработват и образователни приложения, чрез които се подобрява възприемането и разбирането на учебното съдържание (особено на сложни или абстрактни концепции). 

  1. Какви проблеми срещат учените във вашата област (за професионалното си развитие и в работата си)?

Намирането на баланс между преподавателската и научно-изследователската дейност. Университетските преподаватели са изключително натоварени с преподавателска дейност – занятия, изпити и свързаните с тях административни дейности, които заемат голяма част от ежедневието им. В минималните национални изисквания за заемане на академични длъжности, т.е. при академичното израстване, тази им дейност не се взема предвид. В групите показателите се набляга на научната продукция, която отразява резултатите от научно-изследователската дейност, а за нея остава малко време. 

Проблемите от материален характер също натежават – недостатъчно финансиране на изследователската дейност и изграждането на подходяща инфраструктура за осъществяването ѝ. Като добавим и недооценяването на труда на научните изследователи и преподаватели, дори неглижирането им, и резултатът е, че все по-малко млади хора се ориентират към тази професия и е налице недостиг на кадри.

  1. Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България по отношение на науката?

Отношението към науката и хората, които се занимават с наука. Важно е да се популяризират постиженията на българските учени не само в научните среди, но и сред обществото. Финансирането на научно-изследователската дейност също трябва да е на нужното ниво. 

  1. Знаете ли че: (малко известен и интересен факт за специалността)

Със сигурност е известен, но мисля че е интересен фактът, че Ада Лъвлейс (дъщерята на поета Джордж Байрон) се счита за първия програмист в света.

  1. В свободното си време обичам да: (хоби, спорт)

В свободното си време, което за съжаление е много малко, обичам да спортувам – вярвам в сентенцията „Здрав дух в здраво тяло“.

Обичам пътешествията, чрез които се зареждам с положителна енергия, желание и идеи за работа. Ще спомена още една мисъл, тази на Свети Августин – “Светът е книга и тези, които не пътуват, четат само една страница.” 


Европейска нощ на учените 2022 г.: