Търсене
Close this search box.

Интервю с проф. Валентин Кисимов от ръководния екип на проект Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни

Интервю с проф. Валентин Кисимов от ръководния екип на проект Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни

Интервю с проф. Валентин Кисимов от ръководния екип на проект Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни

Интервю с проф. Валентин Кисимов от ръководния екип на проект Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни


Направи дарение на училище!***

Проф. Кисимов
Проф. Кисимов

Бихте ли се представили на нашите читатели?

Казвам се Валентин Кисимов. Проф. д.ик.н. съм във Факултета по “Приложна информатика и статистика”, УНСС и директор на Центъра за компютърни иновативни системи към УНСС. Част съм от ръководния екип на проекта „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни”, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя?

Университетът за национално и световно стопанство е най-старият бизнес университет в България и Югоизточна Европа, който обучава над 20 000 студенти в редовна и дистанционна форма в 43 бакалавърски специалности и 108 магистърски специалности, и близо 500 български и чуждестранни докторанти, които се обучават в 38 докторантски програми.

Университетът се стреми непрекъснато да усъвършенства изградените ефективни подходи и механизми за адаптиране на учебната и изследователската дейност към динамичната социално-икономическа среда в национален и глобален контекст.


Разбери повече за БГ Наука:

***

Проектът „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни” е резултат от съвместните усилия на ръководството и преподавателите да развиват образованието и научната дейност в съответствие са националните и Европейски политики в областта на дигитализацията на икономиката.

Бихте ли представили проекта накратко?

Проектът има за цел изграждането на научно-изследователски център по компетентност по проблемите на дигитализация на икономиката в среда на Големи данни. Техническата инфраструктура ще бъде разположена на територията на УНСС, като от разпределените изчислителни ресурси ще бъде изградена единна облачна инфраструктура с допълнителни хостинг функции.

Всичките ресурси в тази облачна инфраструктура ще могат да се достъпват от цялата страна, както и от чужбина, с цел провеждане на научни изследвания. Отделните фирми и публични организации, както и научни организации, които желаят да проведат изследвания за дигитализация на икономически бизнес процеси в среда на Големи данни, ще могат или да използват предлаганите научноизследователски и системни научно-приложни услуги на центъра, или да се включат като потребители на създадената облачна инфраструктура, да присъединят свои изчислителни ресурси като временни виртуални ресурси на облачната инфраструктура, да предават свои данни за изследване, както и да използват облачната инфраструктура за съхранение на свои Големи данни за последващи изследвания.

Центърът за компетентност ще предлага различни иновативни методи за събиране и обработка на Големи данни, както и ще предлага възможности за изследване и проектиране на нови такива. В центъра по компетентност ще се развиват технологии за дигитализация на бизнес процеси в основни икономически области.

Кои са партньорите по проекта?

Партньори по проекта са: Технически университет – Габрово; Икономически университет – Варна; Русенски университет „Ангел Кънчев”; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; Институт по Информационни и комуникационни технологии – БАН. Асоциирани партньори са: „Ваптех” ЕООД и Университет в Лисабон: „УНИНОВА”, Факултет по наука и технологии.

С какво финансиране разполага и кой го осигурява?

Бюджетът на проекта е 13 333 868, 86 лв., от които 11 333 788.53 лв. европейско и 2 000 080.33 лв. национално съфинансиране.

Какви дейности ще се извършват в отделните лаборатории?

Създаваният център ще предлага на своите клиенти като краен продукт 52 услуги за провеждане на научни изследвания и за обучение, обобщени в 2 категории – Научноизследователски услуги и Системни научно-приложни услуги.

Научноизследователски услуги включват дейности по създаване на стратегии за дигитализация; избор на ИКТ продукти, чрез които да се реализират и прилагат решения на дигитализация в отделни фирми и организации; научни услуги за ползване на ресурсите на център за компетентност от други научни организации за научни изследвания.

Системни научно-приложни услуги обхващат проектиране на хардуерни системи, свързани с обработка на големи данни; проектиране на методи, модели и алгоритми за обработка на големи данни; интегриране на големи данни към дигитализирани бизнес процеси и проектиране на компютърни компоненти за обработка на големи данни.

Каква ще бъде ползата за обществото от успешното реализиране на проекта?

Планираните научни изследвания са насочени към дигитализиране на бизнес процеси в следните функционални области – счетоводство, финанси, човешки ресурси, маркетинг, логистика, управление на поръчките, управление веригите на доставки, производство, икономика на строителството, управление на недвижимите имоти, управление и организация на IoT и др.

Очакваните резултати от планираните научноизследователски дейности ще доведат до създаването на иновативни решения, които ще осигуряват развитието на фирмите и организациите в България. Дигитализирането на основни икономически области с прилагане на ИКТ средства и Големи данни ще създаде огромен национален потенциал за увеличаване на конкурентоспособността на българската икономика.

Как оценявате работата на екипа си?

Екипът се състои от изтъкнати учени и специалисти от УНСС и партньорските организации, които притежават научен и изследователски капацитет в областта на информатиката и информационните и комуникационни технологии с профил Големи данни, насочени към приложение на тези технологии за дигитализиране на икономиката. Освен това, всеки от партньорите има достатъчно на брой изследователи и обучени/обучаващи се докторанти в областта на проекта, както и натрупан опит в европейски проекти в областта на настоящия проект. Комбинацията от ИКТ специалисти и такива от секторите на икономиката, които следва да се обхванат от предвидените информационни процеси, са основата на успешното създаване, функциониране и развитие на ЦК и гарантират интердициплинарност и реална приложимост на постигнатите резултати от научноизследователската дейност на центъра.

Екипът по проекта притежава напълно необходимия капацитет за повишаване на нивото и пазарната ориентация на научноизследователските дейности на шестте организации в България, чрез развитие на капацитета за научни изследвания и иновации, което от своя страна ще открие възможности за нови партньорства с бизнеса и за създаването на нови предприятия.

Има ли млади хора, които искат да се занимават с наука във Вашата област?

Новите технологии, дигитализацията и големите данни са най-перспективната научна област в наши дни, която привлича все повече млади хора към научна работа. Младите учени, докторанти, студенти в магистърски и бакалавърски програми, които проявяват специален интерес към темата, ще бъдат привлечени към изгражданата научноизследователска инфраструктура по време на обучението си, за осъществяване на своите научноизследователски дейности. Проектът предвижда обучение и специализации на младите научни работници и специализантите, което е свързано с необходимостта от изграждане на капацитет от методологични знания и умения за работа със системи и прилагането им в средата на Големи данни.

Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България по отношение на науката?

Необходимостта от изграждането на мрежа от изследователски и бизнес партньорства с цел формиране и споделяне на добри практики в научната и приложната област е основно предизвикателство в развитието на науката в България. Усилията на всички участници в процеса трябва да бъдат насочени към преодоляване на пречките и насърчаване на ефективното партньорство, което би довело както до развитието на науката, така и до повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.

Тук можете да прочетете още за проекта.


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.