Търсене
Close this search box.

Интервю с проф. д-р Цветана Стоянова, заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики на УНСС

Интервю с проф. д-р Цветана Стоянова, заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики на УНСС

Интервю с проф. д-р Цветана Стоянова, заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики на УНСС

Интервю с проф. д-р Цветана Стоянова, заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики на УНСС


Направи дарение на училище!***

   1. Кратка информация за изследователя:

Проф. д-р Цветана Стоянова – заместник – ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики на УНСС – София.

   2. С какво се занимавате на работното си място? 

В последните две години след назначаването ми на позицията зам.-ректор се занимавам основно с разработване на студентски политики, свързани с:


Разбери повече за БГ Наука:

***

  • повишаване качеството на обучението, внедряване на иновативни методи и техники за преподаване (в т.ч. онлайн курсове, използване възможностите на MS Teems, Moodle и др.) с акцент върху повишаване на аналитичните, комуникационни, дигитални и презентационни умения на студентите, тяхната адаптивност и екипна работа, подобряване на уменията им за решаване на проблеми и казуси; 
  • Засилване на връзката с бизнеса чрез създаване на възможности за обучение в реална работна среда, организиране на учебни фирми и бизнес инкубатори; Подкрепа за реализирането на кариерни форуми, публични лекции с представители на бизнеса; Въвеждане на минимален брой часове в учебните програми, водени от водещи специалисти от бизнеса. 

Наред с административните дейности се старая да реализирам и научни проекти, като в последните няколко години участвам в международни проекти, свързани с дигитализацията на учебния процес, използването на скоростни изчисления при анализ на различни данни и др.

   3. Какви са научните ви постижения (приноси) и каква е тяхната полза за обществото и икономиката? 

Приноси: В последните години основните направления на моята научна дейност са в областта на дигитализацията на човешките ресурси, лидерството и конкурентоспособността.

Приносите ми могат да се обобщят в следните направления: Допълнените съществуващи концептуални модели за отразяване на връзката между знанията и компетенциите на служителите чрез обособяването и проектирането на фирмен компетентностен модел

Доразвитата методика за внедряване на стратегия за дигитална трансформация на човешките ресурси в български бизнес организации.

Апробирания обобщен модел с обособени три нива на трансформиране на човешките ресурси – бизнес процеси, процеси на знания и ключови фактори за дигитализацията им в бизнес организации.

Разработеният цялостен модел за ангажираност на човешките ресурси в организацията, в който ясно са обособени водещите фактори за постигане на конкурентоспособност.

     4. Какво ви мотивира да изберете професията на изследовател? 

Основните мотиви: Да си изследовател означава да отдадеш цялата си енергия на това да се занимаваш с наука. Това ме вдъхновява, носи ми удовлетворение, дава ми възможност да запозная обществото и бизнеса с нови модели и методи за управление. Да споделям знания със студентите е важна за мен отговорност като учен и преподавател.

    5. В момента работя върху ……., което ще …… 

В момента, в съответствие с новите тенденции в работата и образованието работя върху нов модел за дигитализация на висшето училище на три равнища – знания, умения и дигитални компетентности на преподавателите, знания, умения и дигитални компетентности на студентите и наличие на съответната инфраструктура за успешно протичане на обучителния процес.

    6. Какви проблеми срещат учените във вашата област (за професионалното си развитие и в работата си)? 

Какви проблеми срещат учените във вашата област (за професионалното си развитие и в работата си).Основните проблеми, с които учените се сблъскват, според мен, са свързани с недостатъчното финансиране, особено на младите учени и в тази връзка липсата на мотивация за голяма част от тях да продължат да развиват идеите си в България. Въпреки, че в последните няколко години се наблюдава едно подобрение в тази посока.

   7. Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България по отношение на науката? 

Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България по отношение на науката? Трябва да се осигурят повече средства за финансиране на научни изследвания, да се намалят бюрократичните пречки пред регистрацията на патенти, лицензи и полезни модели, защото в момента много изобретатели предпочитат да патентоват в чужбина и да се осигури по-голяма публичност на хората занимаващи се с наука.

    8. Знаете ли че: (малко известен и интересен факт за специалността)

Тъй като основните ми интереси са свързани с управлението на човешките ресурси, ще си позволя да споделя един факт от тази сфера. Знаете ли кой е най-желаният работодател в света? Гугъл. Компанията получава над 2 000 000 молби за работа годишно. Причините са много, икономическите са видими, но друга важна и съществена причина е, че методите за подборът и кариерното развитие на персонала са съобразени с последните постижения на психологията и поведенческата икономика.

Американския професор Елтън Мейо, основоположник на движението за „Човешки отношения”, още в началото на 20 век  за първи път изтъква ролята на междуличностните отношения за повишаване производителността на труда. Мейо доказва, че човек като емоционално същество не му е безразлично с кого ще работи и какво ще бъде отношението към него. Към това са особено чувствителни хората, които се занимават с творчески труд, т.е. управленските работници. Гугъл са успели да развият това до съвършенство.

    9. В свободното си време обичам да: (хоби, спорт) 

В свободното си време обичам да се разхождам сред природата, да спортувам и да прекарвам повече време с близките ми хора.


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.