Интервю с проф. д-р Атанас Атанасов, Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

  1. Кратка информация за изследователя: име, степен, звание, месторабота

Атанас Блажев Атанасов, професор, доктор по икономика с научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“.

Професионалният ми път на академичен преподавател е свързан изцяло със Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов.

В Свищовското висше училище съм заемал последователно академичните длъжности „асистент“, „главен асистент“, „доцент“, а понастоящем „професор“.

Образователна и научна степен „доктор“ придобих през 2004 г. след успешно защитена дисертация на тема „Счетоводството в управлението на инвестиционното дружество“.


РЕКЛАМА:

***

  1. С какво се занимавате на работното си място? (Ежедневието на един учен) – проекти, изследвания, …

Като академичен преподавател работното ми ежедневие е свързано с непосредствена комуникация със студенти в различни форми (редовна, задочна, дистанционна) и образователно-квалификационни степени (бакалавър и магистър) на обучение. Тази работа предполага перманентно поддържане на висока професионална подготовка и необходим обем знания, които да бъдат адекватно поднесени на обучаемите.

Освен с учебно-преподавателска, всеки академичен преподавател у нас се занимава и с научно-изследователска работа, която безспорно способства за повишаване на неговия професионализъм. Аз не правя изключение и по отношение на научно-изследователската си работа се старая да поддържам едно добро ниво на публикационна активност под формата на научни статии, доклади, студии и монографии, в които да представям свои изследвания, анализи, виждания и мнения в областта на счетоводната теория и практика.

Към настоящия момент вече втори мандат съм член на Академичната експертна комисия към Института за научни изследвания на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов. Този факт ми дава възможност непосредствено да наблюдавам проблемните области и въпроси, върху които фокусират своите научни интереси и търсения колегите от Академията. Въз основа на това мога да заявя, че подаваните проектни предложения и последващото реализиране на проектните идеи се отличават с висока степен на актуалност, иновативност и оригиналност.

Наред с учебно-преподавателската и научно-изследователската работа ежедневно съм ангажиран и с административни функции в качеството ми на декан на факултет „Стопанска отчетност“, едно от основните структурни звена на Академията.

Или накратко от казаното до тук мога да обобщя, че работата на академичния преподавател може да бъде доста разнообразна и динамична.

  1. Какви са научните ви постижения (приноси) и каква е тяхната полза за обществото и икономиката?

Като хабилитирано лице в научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“ съвсем естествено научните ми интереси и публикации са в областта на счетоводството като теория и практика. В тези аспекти са насочени главно и моите авторови идеи, виждания, предложения за оптимизиране и усъвършенствания.

Факт е, че счетоводството е една законосъобразна, научно изградена система за непрекъснато, цялостно, документално обосновано и взаимосвързано отразяване в стойност и посредством специална методология на имуществото и дейността на всяко предприятие с цел осигуряване на необходимата отчетна информация за неговото ефективно управление. Това обаче съвсем не означава, че всичко за счетоводството е вече казано и написано. Счетоводството продължава да се развива и усъвършенства както в теоретичен, така и в практико-приложен аспект. Актуални са проблемите и по отношение на неговата стандартизация и нормативна уредба както у нас, така и в международен план.

  1. Какво ви мотивира да изберете професията на изследовател?

По мое скромно мнение професията на академичен преподавател и изследовател е доста отговорна и перспективна. Затова тя изисква всеотдайност, постоянство и трудолюбие (вероятно тези качества се изискват и от всяка друга професия). Освен това човек, който професионално се занимава с наука, трябва да е любознателен, отговорен и самокритичен. Да има широк мироглед, да е толерантен, комуникативен, колегиален и диалогичен. За професионално осъществяване на изследователска дейност много често е необходимо формиране на екипи, от чиято пълноценна работа в значителна степен зависи крайния успех.

Всичко посочено по-горе може да бъде обобщено като един комплекс от мотивиращи фактори за избор на тази професия.

  1. В момента работя върху ……., което ще …….

В началото на месец ноември 2021 г. Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов ще чества своя 85-годишен юбилей. В тази връзка висшето училище организира голям международен научен форум и в момента оформям своята разработка за участие в това значимо събитие.

Освен това работя и върху материал за участие в съвместен колективен монографичен труд с колегите от УНСС – София.

  1. Какви проблеми срещат учените във вашата област (за професионалното си развитие и в работата си)?

Един от основните проблеми, който по традиция среща българският изследовател е достъпът до актуални световни бази данни по съответното научно направление. Факт е, че напоследък по редица проекти и инициативи се предоставя такъв достъп за определен период от време и именно този времеви интервал трябва да се ползва максимално ефективно.

Друг съществен проблем, конкретно по отношение на изследванията в областта на счетоводството, е достъп до реални и актуални практически данни. С този проблем се срещат както утвърдените изследователи, така и докторантите в хода на своите емпирични проучвания. С изключение на т. нар. публична отчетна и финансова информация, съществуват редица обективни и субективни ограничения под необоримия предлог за „конфиденциалност“ до останалата информация, макар че безспорно част от отчетната и финансова информация действително има конфиденциален характер и е напълно естествено достъпът до нея да е ограничен.

Не на последно място реален проблем при осъществяването на изследователските процеси, вкл. при формиране на изследователски екипи е привличането на докторанти и млади учени, които са естествените следовници и продължители на постигнатото до настоящия момент в дадена научна област. Явно са необходими нови или други допълнителни от сега прилаганите подходи по отношение мотивацията на младите хора и трайната им ангажираност с научно-изследователска дейност.

  1. Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България по отношение на науката?

Като икономист ще започна с нещо, което сигурно ще прозвучи банално, но основният проблем по отношение на науката у нас е свързан с финансирането. Безспорен факт е, че качествената наука изисква сериозен финансов ресурс. Когато този ресурс е достатъчен и най-важното – правилно ориентиран, тогава могат да се очакват и необходимите резултати.

Друг, според мен важен проблем, който следва да бъде решен е този с разширяване на възможността за рейтингово публикуване на резултатите от научните изследвания не само в определени целенасочено одобрени и официално толерирани чуждестранни издания, но и в други професионално утвърдени както национални, така и международни издания, независимо от техния рейтинг.

  1. Знаете ли че: (малко известен и интересен факт за специалността)

Счетоводството е възникнало първоначално като практическа човешка дейност през IХ-ти век.

Счетоводната теория поставя своето начало в края на XV-ти век.

И до днес счетоводството безспорно е и си остава най-добрата контролно-информационна система за имуществото и дейността на всяко предприятие.

  1. В свободното си време обичам да: (хоби, спорт)

В свободното си време (което не е никак много) обичам да чета български исторически романи и въобще публикации свързани с българската история.

Обичам да чета и съвременна българска художествена литература.

Също така обичам българската природа и сред нея се чувствам прекрасно.