Инициатива „Иновативна платформа”

SEE_colour_LOGO.jpg

 

Днес ще бъде обявена ИнициативаИновативна платформа

 

            ИнициативаИновативна платформаще бъде обявена днес (9 април) в Информационния център на ЕС в София на заключителна среща на Националната група за подкрепа, създадена в рамките на  проектаСътрудничество в Югоизточна Европа за финансиране и иновации. Очаква се да присъства заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Жулиета Хубенова. Поканени са банки, водещи фирми, представители на организации на работодателите и общините.

             Иновативната платформаще бъде активирана в края на април след приключване на проекта.  След регистрация в нея всички заинтересовани от управлението на иновациите участници (мениджъри, обучители, посредници, консултанти, правителствени и неправителствени експерти и др.) ще имат достъп до специализирана информация,  ще получават отговори на свои въпроси и съвети и ще могат да търсят финансиране за иновации.Иновативната платформаще е полза на общини, държавни и частни фирми от различни сектори, предприемачи и банкери, университети от изследователски центрове.


РЕКЛАМА:

***

 

 http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/SEE_colour_LOGO.jpg

 

            Приблизително  0.4% от БВП в България се влагат в научни изследвания и това представлява от едно от на-ниските  нива в Европа, се посочва в доклад по проекта. В Националната си програма за реформи (2010-2013)  България си е поставила амбициозната цел инвестициите в научно-изследователска и развойна дейност да достигнат 1,5 процента от БВП, съчетани с по-добра бизнес среда. Това  изисква обаче огромни усилия както в държавния, така и в частния сектор. ИнициативаИновативна платформа  би могла да допринесе за това.

             Едва 3 процента от износа на България се състои от високотехнологични продукти, което е значително под средната стойност за ЕС-2716%, гласи оповестения през февруари доклад на Световна банка Постигане на интелигентен растеж: как научните изследвания и иновациите да работят за България. Внедряването на иновации в сектори, в които България има сравнително предимство, ще бъде от решаващо значение, тъй като би помогнало на българските фирми да се придвижат напред по веригата на производство на стоки и услуги с висока добавена стойност. Според последни проучвания сред фирмите, темпът на растеж на българските иновативни предприятия надвишава един път и половина този на фирмите, които нямат нововъведения. Иновативните фирми също така създават повече работни места през последните години тези дружества са отбелязали годишен ръст на броя на заетите в размер на 8%, докато ръстът на работните места при неиновативните компании остава нулев. Докладът на Световната банка констатира, че всяка пета фирма в страната заявява, че не разполага с достъп до външно финансиране, необходимо за дългосрочното инвестиране в НИРД. Превръщането на новите идеи в иновации изисква инвестиции, както от страна на публичния, така и от страна на частния сектор, се посочва в доклада. Признатите за най-иновативни европейски държави, като например Германия, Финландия и Швеция, отчитат най-голям дял на разходи за НИРД, извършени от частния сектор, който финансира 65% от общия размер на вложенията за НИРД. Със своето съотношение от 30 към 70 процента, България, според доклада, в момента е в неблагоприятна позиция в сравнение с водещите държави.

             Според сравнителен анализ на иновациите в ЕС за 2010 г. България е в групата на страни заедно с Латвия, Литва, Македония и Румъния, чиито резултати са значително под тези на ЕС-27 и са определени като държави със скромни резултати в областта на иновациите. Най-новият доклад на службата за метрични изследвания на ЕС „Индекс на Съюза за иновации’ 2011″ („Innovation Union Scoreboard 2011″), публикуван през февруари т.г. отново нарежда България в редицата на скромните резултати с представяне под средното.

             Част от целите на ИнициативаИновативна платформаса:

       Да предоставя експертна подкрепа на централните и местни власти за разработване и  прилагане на Национална иновационна стратегия  с акцент върху иновативни малки и средни предприятия, защита на интелектуална собственост, трансфер на технологии и развитие на нови продукти;

       Да създава и поддържа информационно-консултативна платформа за поощряване управлението на иновациите;

       Да разпространява информация и знания за последните достижения на иновационните процеси в ЕС и по света;

       Да предоставя експертни съвети, свързани с достъпа до ресурси  за частно, рисково и публично проектно финансиране на иновационни малки и средни предприятия

             Платформата е крайният резултат на тригодишния проект  Сътрудничество в Югоизточна Европа за финансиране и иновации, в който участват организации от България, Австрия, Гърция, Италия, Македония, Румъния, Сърбия, Словения, Унгария и Хърватия. Проектът бе ръководен от  AWS (Аустрия -Виртшафтссервис). От българска страна в него участва Фондация „Евро-перспективи“. Проектът е съфинансиран от Програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа. Общата стойност на проекта е 2,7 млн. евро.

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: