Информационен ден за напредъка по проекта „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

На 16.11.2018 г. в Конферентната зала на Библиотеката на Технически университет – Габрово се проведе първи информационен ден по проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“. На информационния ден присъстваха представители на областна администрация и община Габрово, представители на Управляващия орган на ОП „НОИР“, членове на екипа за управление и изпълнение на проекта, водещи изследователи от партньорските организации, представители на асоциираните партньори и медии. Официални гости на информационния ден бяха ректори и делегации от университети от Германия, Чехия, Украйна, както и ректори от български висши учебни заведения и директори на институтите на Българската академия на науките.

Проектът е финансиран по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура „Изграждане и развитие на центрове за компетентност”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Общата му стойност е над 23,5 млн. лв., от които малко над 20 млн. лв. европейско и 3,5 млн. лв. национално съфинансиране.

Основната цел е изграждане на устойчиво функциониращ национален Център по компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, в който трите страни на „триъгълника на знанието“ – образование, научни изследвания и бизнес, се намират в ефективно и динамично взаимодействие, основаващо се на споделени стратегии, силни и конкретни ангажименти и съвместни научни проекти и партньорство.

Срокът на изпълнение на договора е от 30 март 2018 г. до 30 ноември 2023г.


РЕКЛАМА:

***

Проектът се реализира от Технически университет – Габрово, Технически университет – София, филиал Пловдив; Технически университет – Варна; Софийски университет “Св. Климент Охридски” – Факултет по химия и фармация; Институт по роботика към БАН; Институт по електроника – БАН и Централна лаборатория по приложна физика – БАН. Асоциирани партньори по проекта са водещи индустриални предприятия и сдружения на бизнеса, и Технически университет – Берлин, Германия и Технически университет – Либерец, Чехия.

Основните дейности и постигнатият напредък по проекта бяха представени от доц. Илия Железаров – Зам. Ректор по научноизследователска работа в Технически университет – Габрово и водещ координатор на проекта.

 

В рамките на проекта са предвидени следните дейности:

Дейност 1: Значително модернизиране на съществуващи специализирани научноизследователски инфраструктури, включително подготвителни дейности.

Дейност 2: Закупуване на оборудване, включително и софтуер, необходими за реализиране на научноизследователски и иновационни програми.

Дейност 3: Извършване на пазарно ориентирани научни изследвания и развиване/модифициране на нови технологии на високо международно ниво.

Дейност 4: Широко разпространение на резултатите от научните изследвания и въвеждане на иновации и нови обучителни и образователни методи в практиката на центровете.

Дейност 5: Трансфер на знания и технологии и осигуряване на бизнес специализирани научноизследователски услуги.

Дейност 6: Информиране и публичност.

Дейност 7: Независим външен одит на дейностите по проекта.

Дейност 8: Управление на проекта.

 

До този момент са постигнати следните резултати:

  • обявени са 5 процедури за избор на изпълнители за проектиране, инженеринг; строително-монтажни работи (СМР), авторски надзор, доставка на апаратура и изпълнение на дейностите по публичност;
  • създадена е интернет страница на проекта с адрес: http://www.smeest.eu;
  • проектът е популяризиран пред широката общественост чрез публикации в национални медии – вестник „Капитал“ и вестник „Стандарт“, на сайта на сп. „Българска наука“, местни медии, on-line медии, уебстраници и социални мрежи;
  • проведена е встъпителна пресконференция по проекта на 15.06.2018 г., с участието на представители на бизнеса, управляващия орган, академичните среди и медиите;
  • сформиран е екип за управление на проекта и са определени отговорностите на членовете,
  • създаден е консултативен съвет с научна, административна и финансова комисии.

Чрез реализираните до този момент дейности ще бъдат създадени 8 лабораторни комплекса, групирани според изследванията и дейностите, които ще се осъществяват в тях.

Представена беше информация за графика на обществените поръчки, групирани по видове, както и график за хода на научните дейности с оглед постигането на заложените индикатори за изпълнение.