Търсене
Close this search box.

Инфлация. Същност и измерване на инфлацията

Инфлация. Същност и измерване на инфлацията

Инфлация. Същност и измерване на инфлацията

Инфлация. Същност и измерване на инфлацията


Направи дарение на училище!***

Автор: Катя Еремиева

Инфлацията е нарастване на общото равнище на цените, водещо до намаляването на количеството стоки и услуги, които могат да бъдат произведени с определено количество пари. По време на инфлационния период по-голямата част от хората имат работа и инфлацията не намалява производството. Негативната страна на инфлацията е, че тя разстройва икономиката и преразпределя икономическите резултати. Хора с гъвкави доходи нямат проблеми по време на инфлация, защото са защитени от синдикати. Големите корпорации също нямат проблеми – те могат да увеличават цените на стоките в отговор на повишените разходи за работна сила и суровини. Най-засегнати са хората с фиксирани доходи и кредиторите, защото длъжниците печелят от обезценяването на парите.

Инфлацията се отразява както върху работещите, така и върху работодателите. Ако годишната инфлация се увеличава, например с 8 %, необходимо е и заплащането да се увеличи със същия процент годишно, за да може то да отговаря на цените. Ако инфлацията не може да предвиди или ако не се развива в определен постоянен темп, създаването на икономически планове ще се затрудни. Инфлацията може да се преодолее чрез закупуването  на недвижими имоти, като по този начин хората печелят. Причината се крие във факта, че като цяло цените на недвижимите имоти нарастват повече от нарастването на инфлацията. Ако недвижимите имоти са купени с пари назаем и ако заемодателите не са предвидили висок процент на инфлация, длъжниците печелят поради фиксираната твърда лихва на заемите. Кредиторите, които дават пари в заем са в загуба, защото не са получили достатъчно висока лихва, която да компенсира намаляващата покупателна способност на съответната парична единица. Икономистите смятат, че реалната собственост като поземлените участъци, други недвижими имоти, благородни метали е неутрална спрямо инфлацията, ако нейната цена нараства успоредно с инфлацията. В този случай такива собственици нито са облагодетелствани, нито са засегнати от инфлацията. Ако цената на всяка реална стойност нараства по-бавно от средното равнище на цените по време на инфлация, нейните собственици са засегнати, а ако цените нарастват по-бързо от средното равнище, нейните собственици са облагодетелствани. За да стане по-ясно влиянието на неочакваната инфлация върху различните групи от населението или върху правителството, ще проследим дали инфлацията ги засяга или облагодетелства или въобще няма да им повлияе чрез следните параметри:

 

  • човек живее от спестяванията си, носещ фиксиран лихвен процент – ощетени
  • семейство, което е купило къща и има фиксиран лихвен процент върху ипотеката – облагодетелствано
  • работници със записана клауза за следене разходите за живот в трудовите си договори, която повишава заработките успоредно с всяко нарастване на индекса на потребителските цени са с неутрална позиция по отношение на инфлацията
  • компания по поддръжка на терени, която по-рано е подписала 10-годишен договор да работи за фиксирана сума, е засегната
  • пенсионер, живеещ само от месечната си пенсия, е засегнат
  • правителство, чиито приходи се състоят изцяло от фиксирани лицензионни такси, плащани от бизнеса е засегнато
  • правителство с голям дълг при фиксирана лихва е облагодетелствано, защото дългът се изплаща с пари, които имат по-ниска покупателна способност от времето, когато дългът е договорен. Ако дългът е бил определен при лихвен процент по-нисък от преобладаващия преди инфлацията правителството ще е получило евтин кредит за сметка на собствениците на държавни бонове и книжа
  • по отношение на възрастните хора отговорът зависи от другите условия. Възрастните, чиито доходи от пенсия са фиксирани – губят. Когато социалните осигуровки и пенсии са индексирани, те донарастват с инфлацията. Много от възрастните хора имат собствени жилища. Някои могат да изберат варианта да продадат жилището, което ще им донесе една сериозна сума по пазарни цени. След това те ще си осигурят по-евтино жилище и могат да използват остатъка от продажната цена за разходи за живот и/или инвестиции.

 


Разбери повече за БГ Наука:

***

Въпреки, че много фактори могат да доведат до инфлация в краткосрочна перспектива, в по-дълъг период от време инфлацията може да се поддържа ако се позволи количеството пари да нараства по-бързо от нарастването на продукцията. Определянето на „правилното” количество пари в икономиката е труден въпрос и се извършва с помощта на важната икономическа концепция, наречена уравнение на размяната. Уравнението на размяната ни помага да разберем взаимовръзката, която съществува между количеството пари в икономиката, равнището на цените и равнището на произведената продукция.

           

M.V= P.Q

M – количество пари в икономиката

V- скорост на обръщение /колко пъти единият лев  е използван за крайната продукция/

P – равнище на цените

Q – равнище на продукцията

 

Ако количеството пари в икономиката се увеличава и скоростта на обръщението не се променя, тогава нарастват Р или Q или и двете заедно. Ако количеството пари нараства бързо по време на период на безработица, увеличаването ще служи за повишаване на доходите, което от своя страна ще увеличи извършените разходи /търсенето/. Ще бъдат произведени повече стоки и услуги в резултат на повишеното търсене, а оттам Q ще нарасне. В резултат на това ще бъдат създадени повече работни места, следователно ще се стимулира нов подем в икономиката. Все пак, ако вече съществува пълна заетост и националното производство е стигнало /или е близо до/ своя капацитет твърде бързото увеличаване на количеството пари ще се отрази в увеличаване на цените. Причината за това е, че търсенето се увеличава, когато икономиката е постигнала или е близо до пълната заетост – много трудно е /или невъзможно/ производството на повече стоки или услуги, които да задоволят търсенето, предизвикано от увеличаването на количеството пари. Инфлационното увеличаване на количеството пари се наблюдава, когато нарастването на количеството пари е по-голямо от нарастването на произведените стоки и услуги. Нарастването на количеството пари не е инфлационно, когато нарастването на количеството пари е по-ниско или равно на ръста на продукцията, или когато скоростта на обръщение намалява. Тези условия най-често съществуват по време на рецесия. Съответният опит показва, че е необходимо известно време за нарастването на количеството пари, което да предизвика инфлация. Икономистите наричат това „ефект на лага”.

 

Използвана литература:

  1. Основи на пазарната икономика – Кирил Митрополитски и колектив
  2. Обща теория на пазарното стопанство  – Стоядин Савов

Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.