Хумболтов колегиум „Sciences in Dialogue and Monologue“


 

Хумболтовият съюз в България, обединяващ стипендиантите на германската фондация „Александър фон Хумболт“, проведе от 30 юни до 3 юли 2022 г. поредна международна научна конференция, организирана с финансовата подкрепа на Фондацията и със съдействието на отдел „Наука“ при Посолството на Федерална република Германия в София. При откриването на научния форум генералният секретар на Фондация „Александър фон Хумболт“ д-р Ено Ауфдерхайде говори за неотменимата необходимост от сътрудничество в световен мащаб на хилядите хумболтианци. В работата на колегиума, проведен в хибриден формат, се включиха близо сто утвърдени изследователи и млади учени от България, Германия, Грузия, Гърция, Италия, Румъния, Република Северна Македония, Полша, Сърбия и Хърватия, като повечето от тях предпочетоха чрез жива форма за общуване да представят своите актуални проучвания в различни области на природните и хуманитарните науки.

Рамковата тема „Науките в диалог и монолог“ (Sciences in dialogue and monologue) насочи погледа на участниците в събитието към комуникацията като същностна особеност във функционирането на съвременната наука и към нейните разнообразни проявления. Засегнати бяха взаимното проникване между отделни научни направления и дисциплини, значението на методическите дискусии както между представителите на различни поколения изследователи от дадено поле, така и между колеги с различни научни профили, търсещи обогатяване на своя изследователски инструментариум чрез доказали ефективността си подходи от други научни направления. 

Интердисциплинарният характер на съвременната наука, а също и обществената потребност от широко и задълбочено обсъждане на съвременните политики за постигане на хармонични условия за живот определиха и тематичните акценти на докладите. Първите заседания бяха посветени на „Хумболтовото пространство“ – една метафорична формулировка, която обедини презентации за международни мрежи от институции и изследователи, осъществяващи научна дейност по високо технологични проекти с финансовата подкрепа на Фондация „Александър фон Хумболт“, за устойчиви изследователски инициативи в различни сфери на познанието – от езикознанието, културните артефакти и изкуствения интелект във филологията, до невероятните приложения нанотехнологиите. 


РЕКЛАМА:

***

В няколко панела, озаглавени „Зелената сделка“, бяха обединени презентации на новаторски методи за експресен и недеструктивен анализ (зелена аналитична  химия) и техните многобройни обещаващи приложения в различни сфери – фармация, медицина, доказване на произход на храни и напитки, изследване на обекти на културното наследство, а също и потенциалът им за развитие на широко достъпни системи за персонализиран анализ на храни и напитки. Очертана бе перспектива за молекулен дизайн на компоненти за молекулна електроника, която би решила важни проблеми свързани с нарастване на производителността на изчислителните устройства и намаляване на тяхната енергоемкост при производство и употреба.

Силно българско представяне отличи заседанията под надслов „Пандемията: един вирус, много пост-епидемични усложнения“, където се докладваха свързани с темата изследвания в областта на генетиката, медицината и фармацията, математическото моделиране, социологията и здравеопазването (профилактика и рехабилитация). 

Всеобщата значимост на темата „Биомедицина и качеството на живот“ мотивира многобройни доклади и предопредели живата дискусия, в която си дадоха среща тясно специализирани аргументи и общочовешки, етични съображения. 

В рамките на заседанията под наслов „Културният диалог в Югоизточна Европа“ филолози, историци, културолози разгледаха материалното и нематериалното наследство в региона от древността до наши дни като част от колективната идентичност и връзката между идеи, общество и изкуство в диахронен и синхронен план.

Арбанаси – живописното българско село с вековна история, осъществило още през Средновековието партньорство със Северноевропейския търговски съюз (Ханза) и съхранило до днес гостоприемството си за бизнесмени и туристи от близо и далеч, предостави уютен, добре обгрижван и приятен подслон за поредния незабравим колегиум, организиран от Хумболтовия съюз в България. И чужденци, и българи си тръгнаха доволни и решени скоро да се върнат тук, за да се насладят отново на създадените от старите ни майстори светска и култова архитектура и уникална църковна живопис. 

 

Проф. д-р Николина Бурнева


Европейска нощ на учените 2022 г.: