Христо Иванов от ЦК „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“

Христо Иванов е доктор в Катедрата по педиатрия и медицинска генетика към МУ-Пловдив и изследовател в Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Неговото поле на изява е генетиката и генетичната консултация, занимава се с изследването на генетиката при онкологични заболявания и фармакогенетични полиморфизми, свързани с ефекта на терапията.

В свободното си време гледа трите си деца, кучето и прекрасната си съпругата 😊.

 

Роля в проекта


РЕКЛАМА:

***

В Центъра за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, се провеждат генетични изследвания, анализ на резултатите и създаване на иновативни продукти. Д-р Иванов работи в три направления, едно от които е изследвания на течна биопсия при солидни тумори, с идеята за разработване на китове, които да проследяват минимална резидуална болест и да оценят ефекта на терапията. Второто направление е хронична миелоидна левкемия и остри миелоидни левкемии – отново ДНК анализ на точна диагноза на заболяванията. И третото направление е фармакогенетика, където идеята е да се хванат полиморфизми, свързани с ефекта на терапия и да се предвидят нежелани лекарствени реакции при онкологично болни пациенти.

Настояща работа

В момента той и екипът му изследват мутации, свързани с онкологични заболявания от течна биопсия, което ще спомогне за проследяване на ефекта от терапията. Така ще се придобие по-ранна представа за един рецидив при даден пациент.

Интересен факт

Около 1-2% от ДНК, кодира протеините, които ни изграждат, за останалото обаче знаем много малко. Ако перифразираме великия Тери Пратчет – „Девет десети от масата на Вселената се губят от сметките. Тези девет десети от Вселената представляват знанието за мястото и посоката на всичко в другата една десета. Всеки атом си има биография, всяка звезда — досие, всяко химическо взаимодействие — подобие на инспектор с бележник в ръка. Деветте десети не влизат в сметките, защото те представляват именно сметките за останалото, а няма как да видиш собствената си глава отзад“. Вероятно така стоят и нещата с нашето ДНК.


Европейска нощ на учените 2022 г.: