Голям воден бик

Голям воден бик, сем. Чаплови, разр. Щъркелоподобни, клас Птици

class Aves, ordo Ciconiifbrmes fam, Aredeidae, Botaurus stellaris

 

Природозащитен статус:

Строго защитен вид


РЕКЛАМА:

***

Размери:

Дължина на тялото: 69–81 см

Размах на крилата: 100–130 см

Отличителни белези:

Сравнително едра чаплова птица. Оперението му е златисто-кафеникаво с множество тъмни ивици. Младите имат кафяво теме, а не черно като при възрастните.

Разпространение:

Размножава се в Европа, Африка и Азия. В България се среща по-често по време на миграция, рядък вид по време на размножителния сезон.

Любопитна информация за вида и живота му в блатото

При опасност големият воден бик често застава с изпъната нагоре шия и клюн, наподобявайки околната растителност. В подобна поза е почти незабележим. Живее потайно в гъсти тръстикови масиви. По-често може да бъде чут, отколкото наблюдаван. Монотонният брачен зов на мъжкия воден бик е най-нискочестотният звук, издават от европейска птица. При тихо време може да бъде чут на разстояние от 5 км. Полигамен вид – в брачния период основна грижа на мъжката птица е създаването на възможно по-голям „харем“. Отглеждането на поколението остава на своите „съпруги“. Големият воден бик обикновено се храни на границата между блатната растителност и откритите водни площи, като харпунира едри безгръбначни, земноводни и техните ларви, риба, влечуги и дребни бозайници с дългия си клюн.

Големият воден бик е рядка птица по време на миграция. След покачването на водното ниво и възстановяването на екологичния облик на Драгоманското блато се създадоха и възможности за гнездене на големия воден бик. Характерното му обаждане може да се чуе от всяка точка на Драгоманското блато през месеците април, май и началото на юни.

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: