Гл. ас. д-р Пламен Бонев ЦК „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“

 

Пламен Бонев е на 36 години и е главен асистент в Катедра „Енергийна техника“ на Техническия университет в Габрово. Избира да се развива в областта на топлотехниката, енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. Като специалност избира Промишлена топлотехника, защото тя дава широко поле на изява в инженерната и практичната област, във възобновяемите енергийни източници, хладилната техника, газовата техника и различните топлообменни апарати.

Работата му като изследовател в Центъра за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, изграден по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, е свързана с внедряването на високоефективни енергийни и топлинни системи, които се използват в хидравликата и топлинната енергия. В момента се е насочил в развитието на проектирането, конструирането и създаването на прототипи на топлообменни апарати и различни соларни колектори, които ще намерят по-късно приложение в индустрията и в бита.

Той се включва в Проект: Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, след като е обявен конкурс за изследовател, още от самото му начало.
В свободното си време обича разходките в планината, карането на велосипед и практикуването на спортен риболов.

Приносът на Центъра за компетентност


РЕКЛАМА:

***

Центърът е изграден с идеята да помага на студенти и да подпомага внедряването в бизнеса на нови технологии, които се развиват в него, като разработването на различни прототипи в областта на топлообменните апарати, на слънчевите колектори и използването на иновативни технологии като наночастици. Затова съвместно със студенти, докторанти и бизнес този център ще даде тласък в развитието на тази област.

 

Настоящи разработки

В момента гл. ас. Бонев и колегите му използват техника на комбинирана интензификация с пружини и ленти в областта на топлообменните апарати, като целта е, когато остане някакво отпадно производство от някой продукт, да може да се извлече максимумът от тази енергия, която остава. После тя може да бъде използвана за различни нужди, включително за подгряване на топла вода или за друго необходимо производство.

Интензификацията на топлообмена представлява огромен интерес в съвременната индустрия, защото чрез използване на сравнително лесни техники за интензификация се появяват и подобряват вече съществуващите топлообменни апарати и соларни колектори. А също така се използват и различни видове наночастици.

Какво предстои в близкото бъдеще

Развитието на сферата е свързано с вече съществуващо топлообменно оборудване, както и създаването на по-компактни енергоефективни системи, тъй като енергията е основният източник, който трябва да бъде намален – не само в промишлеността, но и в домашни условия, било то за подгряване на бойлери за гореща вода, за производство на ток и т. н.  

Като се очаква най-напред да поевтинеят соларните колектори, с което ще станат по-достъпна система за обикновения потребител в домашни условия, те ще станат и по-компактни и високопроизводителни чрез използването на различните техники за интензификация.

Според Пламен Бонев науката в България в последните години е претърпяла огромна промяна и подобни центрове значително стимулират развитието ѝ наред с интереса на студентите към нея. Това е полезно както за създаване на нови кадри в самия университет, така и за развитието на кадри за бизнеса и живота като цяло. 

Бизнесът вече проявява жив интерес към сътрудничество и идеята е готовите прототипи, разработвани в центъра, директно да могат да се внедрят след това в производството. А това е нещо, което директно ще се отрази и в живота на хората.

 

Всички интервюта вижте в броя Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Повече вижте тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-avgust/


Европейска нощ на учените 2022 г.: