Гл. ас. д-р Ивалина Трендафилова от Център за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии

Д-р Ивалина Трендафилова, работи като главен асистент в Институт по органична химия с Център по фитохимия към Българската академия на науките и като изследовател в център за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии изграден по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Тя е започнала образованието си от Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където е защитила магистрърска степен със специалност медицинска химия. След това постъпва на работа в Института по органична химия с Център по фитохимия и изготвя своята докторска теза в сферата на получаване на иновативни порести наноматериали и приложението им в  съвременните направления на медицината. След получаването на докторска степен кандидатства и е одобрена за постдокторантска специализация в Националния институт по химия в Любляна (Словения), където работи по проект, свързан с разработване на катализатори за пречистване на отпадни индустриални води от  багрила, антибиотици, пластификатори и др.

През свободното си време обича да пътува, да опознава нови култури, както и да посещава културни мероприятия в сферата на музиката, изобразителното изкуство и киното.

Работата по проекта

В рамките на центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии тя се занимава с разработката на нови нанопорести материали и тяхното приложение като катализатори за елиминиране на отпадни емисии от индустрията.
Д-р Трендафилова счита, че участието ѝ в този изключително интересен, иновативен и мултидисциплинарен проект, спомага за нейното академично и професионално развитие. Партньорството с множество организации дава възможности за общуване, интересни дискусии и обсъждане на нови идеи за решаване на актуални научни проблеми, което развива както комуникационните, така и лични умения на изследователя и спомага за изграждането на ефективни и научни колективи и ползотворни сътрудничества.


РЕКЛАМА:

***

Интересен факт

Материалите, с които се занимават учените от института, са вдъхновени от природата, която се явява най-изобретателния творец и най-изкусния архитект. Тя създава по естествен начин порести материали, които могат успешно да се използват като катализатори във важни индустриални производствени процеси. Нанопорестите материали предизвикват огромен интерес у химиците, които реално се стремят да имитират природата, за да получат идентични или подобни материали с подобрени свойства.

Ползите за обществото от научната работа

Работата на изследователите от тази сфера може значително да подобри качеството на живот на хората, а и на всички живи организми. Успешното разработване на ефективни нанопорести катализатори дава възможност да бъдат сведени до минимум най-вредните въздействия от човешката дейност и индустрията върху природата. Например катализаторите за разграждане на антибиотици и на хормони са изключително важни, защото тези микрозамърсители се натрупват в природата, във водните басейни, в подпочвените води, след което преминават в растенията, а оттам попадат в живите организми и по този начин могат да предизвикат изключително сериозни здравословни проблеми. Стремежът е в бъдеще да бъдат предотвратени тези проблеми, включително и от вредните емисии от масовите производства, които ежедневно се изхвърлят в атмосферата и нарушават озоновия слой, образуват киселинни дъждове и имат редица други вредни въздействия върху околната среда. С разработването на ефективни и устойчиви катализатори ние можем да предотвратим заплахата за планетата от вредните въздействия на човешката дейност.

Други важни последствия са свързани със здравето на хората. Разработените продукти от учените могат да бъдат използвани и в лечението и диагностиката на редица заболявания и тежки състояния. Това би било една голяма стъпка към подобряването на качеството на живот.

Бъдещето на науката в България

Д-р Трендафилова е оптимист за бъдещето на науката в България, като се надява и тя да бъде част от това бъдеще. В момента тя е на специализация в чужбина, една вече задължителна част от развитието на учените, която дава възможност за израстване и изграждане на  утвърден учен, имащ възможността да допринесе максимално за науката в България. 

В последно време бяха финансирани много нови проекти и интересни програми, които подпомагат развитието на науката. Освен това, според нея, започва да се забелязва и интерес и признание от по-широката общественост към тяхната работа, което вдъхновява повече млади хора да навлязат в сферата на науката и повече утвърдени учени  да продължат да поддържат българската наука на световно ниво.

Всички интервюта вижте в броя Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Повече вижте тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-avgust/

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: