Гл. ас. д-р Цветелина Йоргова от Центъра за Компетентност „Мехатроника и чисти технологии MIRACle“

Цветелина Йоргова е главен асистент в Института по механика към БАН и координатор на Център за компетентност „Мехатроника и чисти технологии MIRACle“ изграден по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Научното ѝ поле на изява е трансфер на академични резултати и технологии от науката в практиката и от практиката в науката.
В свободното си време обича да практикува аеробика, но напоследък времето ѝ е заето от грижи за 2-годишния ѝ син.

Роля в проекта

Тя е координатор между деветте партньора в Център за компетентност „Мехатроника и чисти технологии MIRACle“ изграден по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“: Софийския университет, Техническия университет, Бургаския университет “Асен Златаров”, Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници, Института по информационни и телекомуникационни технологии, Висшето училище по застраховане и финанси и Фондация ГИС-Трансфер Център. Всички тези партньори покриват определени области в приоритетното направление Mехатроника и чисти технологии. Освен това, тя идентифицира потенциално полезните за бизнеса резултати на всички участващи 15 изследователски екипа и лаборатории в центъра, след което се стреми да ги представи на достъпен език и в подходяща форма на представителите на бизнеса и други техни ползватели.

Интересен факт


РЕКЛАМА:

***

Един научен резултат може да има много проекции в различни сфери. Например ако един химичен елемент може да бъде използван в боя за автомобили, то този химичен елемент може да се използва и за производството на друг пазарен продукт. Но важно е и времето, в което се оценява конкретният научен резултат.

Ползи за обществото 

Работи се в посока науката да е по-отговорна към обществото. Екипът на MIRACle, трябва да постигне качествени резултати и технологии, с които да подобри начина на живот на хората и благодарение, на тези резултати да се превърне в устойчива организация.

Очаквания за бъдещето

В по-дългосрочен план представите ѝ за центъра са той да бъде едно юридическо лице и напълно изграден и устойчив център. Да има повече връзки с бизнеса, да прави по-актуални научни изследвания и много нови проекти, с придобитата по проекта инфраструктура.

Всички интервюта вижте в броя Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Повече вижте тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-avgust/

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: