Фонд „Научни изследвания“ – същност и основни резултати през 2017-2018 г.

Фонд „Научни изследвания“ – същност и основни резултати през 2017-2018 г.

Фонд „Научни изследвания“ – същност и основни резултати през 2017-2018 г.

Фонд „Научни изследвания“ – същност и основни резултати през 2017-2018 г.


Направи дарение на училище!***

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) е основен инструмент за финансиране на научни изследвания на проектно-конкурсен принцип в страната. През 2017 г. бюджетът на ФНИ е 16.2 млн. лв, а през 2018 г. нараства до 23.7 млн. лв.

През 2017 г. ФНИ обяви следните конкурсни сесии – „Конкурс за финансиране на научни изследвания“, „Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти“ и „Научна периодика“, които имаха за цел повишаване квалификацията на научните кадри, както и поощряване на проекти с участието на млади учени. Най-висок бе делът на изплатените финансови средства на БАН и държавните висши училища. Многократно по-малък бе делът за финансиране на научни изследвания на Селскостопанската академия, частните висши училища и Министерството на здравеопазването.

В рамките на “Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017” се отчете голям дисбаланс във финансирането на научните области поради недостатъчното предвидено финансиране. Областите през 2017 г. с най-нисък процент финансирани проекти са биологическите науки (26,09% ) и физическите науки (25,37%) за разлика от математическите  (41,38) и обществените науки (45,16%), които са с по-висок процент от средното процентно ниво (32,08% за всички научни области).

По конкурс „Българска научна периодика – 2017 г.“ бяха финансирани 54 проектни предложения за общата сума от 353 802 лв. По програмата КОСТ всички постъпили 30 проектни предложения бяха одобрени за финансиране, като предоставеното съфинансиране от страна на ФНИ е в размер на 610 500 лв. По отношение на текущите проекти с участието на български екипи по програма BiodivERsA III в областта на биоразнообразието и екосистемните услуги през 2017 г. бяха сключени допълнителни споразумения към два договора и изплатените средства по тях от страна на ФНИ бяха в размер на 143 323 лв.

През 2017 г. ФНИ активно участва и в дейности по програми по схема ERA-NET COFUND за насърчаване на транснационални научноизследователски проекти и изграждане на мрежи от национални и регионални организации за съвместни дейности по тематични направления. По всяка от програмите Quant ERA и Core Organic беше одобрен по един проект с българско участие като беше сключен договор за финасиране на проекта по програма Quant ERA в размер на 41 334 лв.


Разбери повече за БГ Наука:

***

През 2017 г. също така продължи приемането на проектни предложения по Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България. По сключените 52 договора беше предоставено съфинансиране от страна на ФНИ в размер на 350 704 лв.

През 2018 г. бяха обявени следните конкурси:

– Фундаментални научни изследвания;

– Фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства;

– Фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти;

– Научна периодика

– Международни научни форуми в България;

– Съфинансиране на участие в програма КОСТ

– Програми ЕРА-Нет

– ЦЕРН

– Двустранно сътрудничество

В проектите по трите описани по-горе конкурса, участват близо 2000 членове в научните колективи. От тях 19% са млади учени, 16% са постодкторанти, 16%  – докторанти. В част от проектите участват и студенти, общо 140 (около 7% от всички членове на колективите). Учените от чужбина са около 4%.

През 2018 г. бе проведен Конкурс за научни изследвания в изпълнение на Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между МОН и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН). Целта е да се създадат условия за пълноценно и ефективно участие на България в ЦЕРН като се дава достъп на българските учени до уникална научна инфраструктура, позволяваща провеждане на научни изследвания на най-високо световно ниво; възможност за осъществяване контакти с водещи в света университети и научни организации; подготовка на млади учени и специалисти на най-високо световно ниво и насърчаване на провеждането на качествени научни изследвания. По конкурса са постъпили, оценени и финансирани 2 проекта – един на ИЯИЯЕ – БАН и един на СУ „Св. Климент Охридски “, а прогнозният общ бюджет на конкурса е 780 000 лв.

Проведени са успешно представяния на дейностите по изпълнение на три проекта за университетски научноизследователски комплекси:

  • По проект „Университетски научноизследователски комплекс за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийна ефективност и виртуално инженерство“ на ТУ- София са изградени 16 лаборатории, включващи high-end технологии за физическо прототипиране, изградена е експериментална площадка за изследване на технологии за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници и е създадено докторантско училище, в което са обучени над 40 докторанти.
  • По проект „Национален университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания“ са оборудвани с най-съвременна апаратура от ново поколение лаборатории и центрове към МУ-София и МУ-Пловдив. В резултат на изпълнението на проекта е натрупана критична маса от експертиза и технологични възможности, която дава нов тласък на изследванията в областта на молекулната медицина, генетиката и епидемиологията в България.
  • По проект „Университетският комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“ на СУ са изградени нови или подкрепени съществуващи изследователски центрове, организации и лаборатории – Център по археометрия, Център по регионални изследвания и анализи, Асоциация по българистика и др.

Общият брой научни публикации в резултат на проекти, финансирани от ФНИ, нараства до над 300 през 2017 и 2018 г. (за сравнение през 2015 и 2016 г. са около 200 на брой). През 2018 г. най-голям принос  има БАН с 230 публикации, следван от СУ със 71 публикации. Финансиращите програми и фондове с най-много съвместни публикации с колективи, финансирани от ФНИ, са European Cooperation in Science and Technology (COST), European Union (EU), National Science Foundation (NSF), German Research Foundation (DFG), Alexander von Humboldt Foundation, European Social Fund (ESF), Russian Foundation for Basic Research, United States Department of Energy (DOE), Federal Ministry of Education & Research (BMBF), Swiss National Science Foundation, Austrian Science Fund (FWF), Russian Science Foundation (RSF), Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD), OTKA.

 

Повече информация за дейността на ФНИ може да откриете ТУК


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.