Фонд „Научни изследвания“ набира проекти по три конкурса

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) към Министерство на образованието и науката (МОН) набира проекти по три международни научно-изследователски програми. По всички конкурси допустими бенефициенти са:

1) акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен „доктор“;

2) научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен „доктор“.

Трите програми са:


РЕКЛАМА:

***

1) „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018 г. – България – Индия“

Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с международно научно и технологично сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“.

Ще бъдат финансирани проекти в следните научни области:

 • Информационни и комуникационни технологии
 • Материали и Материалознание
 • Физика, включително лазерна наука и технологии, ядрена физика, астрономия и изследване на космическото пространство и технологии
 • Химически науки
 • Възобновяема енергия
 • Наука за земята, геофизика, изследвания на климата, океанология и опазване на околната среда, включително управление на отпадъците
 • Биотехнологии, селско стопанство и хранителни технологии
 • Здравеопазване, биомедицински уреди, биоетика, фармация и традиционна медицина
 • Обществени науки

Прогнозният общ бюджет на конкурса е 400 000 лв. Максималната сума за всеки отделен проект е 28 000 лв.

Проектните предложения се представят до 17 часа на 26.11.2018 г. в деловодството на Фонд „Научни изследвания“ на хартиен и електронен носител. Пълния текст на поканата и документите за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018 г. – България – Индия“ ще намерите тук: https://www.fni.bg/?q=node/815

2) Kонкурс с проектни предложения по Програма CHIST-ERA

CHIST-ERA (http://www.chistera.eu) е насочена към финансиране на силно интердисциплинарни проекти с потенциал за значително научно и технологично въздействие в дългосрочен план. Настоящият конкурс е насочен към следните две теми:

 • „Аналогови компютърни изчисления с приложение към изкуствения интелект“ („Analog Computing for Artificial Intelligence“ (ACAI))
 • „Ефективно разпределение на изчислителната мощ в динамични мрежи“ („Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks“ (SDCDN))

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 100 000 евро за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до два проекта с българско участие. Максимална сума за един проект до 50 000 евро и срок на изпълнение три години.

Кандидатстването за конкурса е на два етапа, като крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 15 януари 2019 г. Пълният текст на поканата и документите за участие в конкурс с проектни предложения по Програма CHIST-ERA ще намерите тук:

https://www.fni.bg/?q=node/818

3) Kонкурс с проектни предложения по Програма BiodivERsA:

BiodivERsA (http://www.biodiversa.org) е мрежа от 35 агенции и министерства в 23 европейски държави, които се занимават с програмното и финансовото осигуряване на конкурентен принцип на пан-европейски изследвания в областта на биоразнообразието и екосистемните услуги. Съфинансирана е по програма ERA-NET на Европейското научноизследователско пространство (ERA), финансирана от Рамкова програма „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия. Дейност ERA-NET позволява на изследователи, научноизследователски институции и предприятия да се развиват, да се конкурират и да си сътрудничат през границите.

Настоящата отворена покана за участие в конкурс с проекти по програма BiodivERsA е насочен към темата: „Биоразнообразието и неговото влияние върху здравето на животните, растенията и човека“ („Biodiversity and its influence on animal, human and plant health”). Конкурсът ще подкрепи международни научни проекти, които разглеждат проблеми от предния фронт на науката във връзката между биоразнообразието и здравето на животните, растенията и човека.

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 450 000 евро за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до три проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 150 000 евро и срок на изпълнение три години.

Крайният срок за подаване на проектни предложения (т.нар. pre-proposal) за участие в първия етап от конкурса е до 16:00 часа CET на 16 ноември 2018 г. Пълният текст на поканата и документите за участие, както и инструмент за търсене на партньори за участие в конкурс с проектни предложения по Програма BiodivERsA, ще намерите тук: https://www.fni.bg/?q=node/820

 

За допълнителна информация:

д-р Владимир Божилов,

сътрудник „Връзки с обществеността“, Фонд „Научни изследвания“,

тел: +359 884 540 120, Email: Press_FNI@mon.bg