Фонд „Научни изследвания“ информира за четири нови конкурса по международни програми

 • Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) съобщава за четири нови конкурса по международни научни програми:
 • – „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай – изследователски проекти 2019“
 • – „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай 2019 г.“
 • – „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Русия 2019-2020 г.“
 • – Конкурс с проектни предложения по програма ICT-AGRI-FOOD
 • Допустими бенефициенти за конкурсите са български кандидати, които са:
 • 1) акредитирани висши училища  по  чл.  85  ал.  1,  т.  7  на  ЗВО,  които  са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен „доктор“
 • 2) научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен „доктор“
 1. I) „КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО – БЪЛГАРИЯ – КИТАЙ – ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ 2019“

Целта на процедурата е подкрепа на дейности, свързани с международно научно и технологично сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“, в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от държавите.

 

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за международно научно и технологично сътрудничество с оглед придобиване на нови знания,  насърчаване на научния обмен между държавите и мобилността на учените, както и да се подпомага развитието на тесни връзки и сътрудничество между научни организации от Република България и съответната държава. Допустимите кандидати – научни организации от Република България, са определени в Годишната оперативна програма на Фонда и в настоящите Общи насоки. Конкретните условия, допустимите дейности, областите на сътрудничество, срокове за кандидатстване и финансиране, както и други специфични условия по всяко от споразуменията са регламентирани в Допълнение „Специфични условия“ към документацията на настоящата процедура.

 

Конкурсът за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай – изследователски проекти 2019 се обявява на основата на Спогодбата между Народна Република България и Китайска народна република за основните насоки на дългосрочното икономическо и научно-техническо сътрудничество, подписана на 06.05.1987 год. в Пекин и Протокола от шестнадесета сесия на Българо-китайската комисия за научно и технологично сътрудничество от 23.04.2018 г.


РЕКЛАМА:

***

 

Водеща институция по програмата от страна на Китайската народна република е Министерството на науката и технологиите, а от българска страна е Министерството на образованието и науката (МОН) чрез  Фонд ”Научни изследвания” (ФНИ).

 

Научните областите, в които ще бъдат финансирани проектите, са:

– устойчиво селско стопанство, храни и биотехнологии;

– информационни и комуникационни технологии;

– здраве и биомедицина.

 

Важно: По конкурса са допустими проектни предложения, които вече са подадени от китайска страна към Министерството на науката и технологиите на Китай (MOST) по конкурса, който е обявен от китайска страна през септември 2019 г. и подаването на документи е приключило на 27 ноември 2019 г.

 

Прогнозният общ бюджет на конкурса е 750 000 лв., от които 375 000 лв. от бюджета на ФНИ за 2020 г. Минималната сума за всеки отделен проект е 150 000 лв., максималната сума е 250 000 лв.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 36 месеца. За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.

 

Краен срок за подаване на проектни предложения – 13 март 2020 г.

 

Повече информация и образци на документи за кандидатстване

 можете да откриете на сайта на ФНИ тук:

https://www.fni.bg/?q=node/1041

 

 1. II) „КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО – БЪЛГАРИЯ – КИТАЙ 2019 Г.“

Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с международно научно и технологично сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“, в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от държавите.

 

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за международно научно и технологично сътрудничество с оглед придобиване на нови знания,  насърчаване на научния обмен между държавите и мобилността на учените, както и да се подпомага развитието на тесни връзки и сътрудничество между научни организации от Република България и съответната държава. Допустимите кандидати – научни организации от Република България, са определени в Годишната оперативна програма на Фонда и в настоящите Общи насоки. Конкретните условия, допустимите дейности, областите на сътрудничество, срокове за кандидатстване и финансиране, както и други специфични условия по всяко от споразуменията са регламентирани в Допълнение „Специфични условия“ към документацията на настоящата процедура.

 

Конкурсът за проекти по програми за двустранно сътрудничество  – България – Китай 2019 г. се обявява на основата на Спогодбата между Народна Република България и Китайска народна република за основните насоки на дългосрочното икономическо и научно-техническо сътрудничество, подписана на 06.05.1987 год. в Пекин и Протокола от шестнадесета сесия на Българо-китайската комисия за научно и технологично сътрудничество от 23.04.2018 г.

 

Водеща институция по програмата от страна на Китайската народна република е Министерството на науката и технологиите, а от българска страна е Министерството на образованието и науката (МОН) чрез  Фонд ”Научни изследвания” (ФНИ).

 

Научните областите, в които ще бъдат финансирани проектите, са:

– биотехнологии;

– устойчиво земеделие;

– информационни и комуникационни технологии;

– енергетика и опазване на околната среда;

– медицински науки;

– химия и инженерна химия;

– физически науки;

– технически науки;

– икономика и мениджмънт.

 

Прогнозният общ бюджет на конкурса е 600 000 лв. Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура следва да бъде съобразен с допустимите разходи и да бъде с максималната сума за всеки отделен проект е 40 000 лв.

 

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 месеца. За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.

 

Повече информация и образци на документи за кандидатстване

 можете да откриете на сайта на ФНИ тук:

https://www.fni.bg/?q=node/1043

 

III)  „КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО – БЪЛГАРИЯ – РУСИЯ 2019-2020 Г.“

 

Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с международно научно и технологично сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“, в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от държавите.

 

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за международно научно и технологично сътрудничество с оглед придобиване на нови знания,  насърчаване на научния обмен между държавите и мобилността на учените, както и да се подпомага развитието на тесни връзки и сътрудничество между научни организации от Република България и съответната държава. Допустимите кандидати – научни организации от Република България, са определени в Годишната оперативна програма на Фонда и в настоящите Общи насоки. Конкретните условия, допустимите дейности, областите на сътрудничество, срокове за кандидатстване и финансиране, както и други специфични условия по всяко от споразуменията са регламентирани в Допълнение „Специфични условия“ към документацията на настоящата процедура.

 

Конкурсът се обявява на основата на Меморандума за сътрудничество между Руската фондация за фундаментални изследвания и Фонд „Научни изследвания”, подписан на 12.09.2016 г. Водеща институция по програмата от страна на Русия е Руската фондация за фундаментални изследвания, а от българска страна е Министерството на образованието и науката (МОН) чрез Фонд ”Научни изследвания” (ФНИ).

 

Ще бъдат финансирани проекти в следните научни области, както следва:

– Математика, механика;

– Физика и астрономия;

– Химия и материалознание;

– Биология;

– Науки за Земята;

– Информационни и комуникационни технологии и компютърни системи;

– Основи на инженерните науки;

– История, археология, етнология и антропология, философия, политология, социология, право, история на науката и технологиите, икономика;

– Филология и история на изкуствата;

– Психология, основни проблеми на образованието, социални проблеми на човешкото здраве и екология;

– Глобални проблеми и международни отношения;

– Психология, педагогически науки;

– Основи на медицинските науки;

– Основи на селскостопанските науки.

 

Допълнително изискване за допустимост на проектните предложения

Съгласно Допълнението към Меморандума с Руския фонд за фундаментални изследвания, ръководителите на научните колективи трябва да работят на трудов договор на пълен работен ден в изследователски център или висше училище в съответната държава.

 

Прогнозният общ бюджет на конкурса е 1 400 000 лв., от които 700 000 лв. от бюджета за 2020 г. Ще бъдат финансирани до 35 научни проекта. Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура следва да бъде съобразен с допустимите разходи и да бъде с максимална сума за всеки отделен проект – 40 000 лв.

 

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 месеца. За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.

 

Краен срок за подаване на проектни предложения – 20 март 2020 г.

 

Повече информация и образци на документи за кандидатстване

 можете да откриете на сайта на ФНИ тук:

https://www.fni.bg/?q=node/1045

 

 1. IV) КОНКУРС С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА ICT-AGRI-FOOD

Основните цели на програмата са насочени към подкрепа на транснационални научно-изследователски проекти, които предлагат иновативни решения за създаване и поддържане на устойчиви системи в аграрния сектор

 

Условия на конкурса:

 • Проектите по програмата ще бъдат със срок за изпълнение от 2 или 3 години в зависимост от предвидените дейности в работната програма на съответния международен екип.
 • Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да участват научни колективи от поне три европейски държави, представени от съответните финансиращи организации.

 

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 300 000 лева, с максимална сума за един проект до 150 000 лева (Решение на ИС с Протокол № 2 от 04.10.2019 г.), като се предвижда да бъдат финансирани до 2 проекта с участие на български научни колективи.

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 3 март 2020 г.

 

Информация, насоки и документация за българските участници, относно подаването на документите във Фонд „Научни изследвания“, са налични тук:

Материалите за предстоящия конкурс са достъпни в сайта на програмата:

https://www.ictagrifood.eu/call_documents/40175

 

Повече информация можете да откриете на сайта на ФНИ тук:

https://www.fni.bg/?q=node/1049

 

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: