Етнографски проблеми на народната култура, том 8

etnografski problemi.png

 Академично издателство „Проф. Марин Дринов“

 Ви представя новата книга

 

 
 

http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/etnografski%20problemi.pngЕтнографски проблеми на народната култура, том 8


РЕКЛАМА:

***

 

  В този том си дават среща различни теми от традиционната обредност и вярвания, някои проблеми, свързани с тях, и подходи за научния им анализ. Обширният географски обхват на изследванията дава основания за съпоставка на явленията на по-широка основа, а включването на различни културни пластове (като се започне от най-древните и се стигне до времето на модерното общество) позволява да се проследят процесите и в дълбочина. В своята съвкупност публикуваните тук студии разкриват динамиката на явленията, отнасящи се до българската традиционна култура, единството на тази култура, нейното богато многообразие и пъстрата й мозаичност в рамките на общото. Различните подходи на авторите и използваният от учените инструментариум за успешното решаване на поставените от тях задачи дават възможност да се проникне в психологическата, обичайно-правната, семантичната, лингвистичната, социологическата, културологичната и, разбира се, етнологичната страна на явленията, за да се разкрие по-всеобхватно и по-убедително част от същността на българската традиционна култура.

 
 

Първо издание, 2011 г.
ISBN 978-954-322-474-6
Цена: 19,00 лв.

 

Книгата можете да закупите в търговските обекти на издателството

 или от онлайн книжарницата ни:

 Книжна борса и склад – 1113 София, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 5,

 тел.: (02) 979 34 13, (02) 979 30 17

 Книжарници – София

 „Академична книжарница“ – ул. „15-и ноември“ № 1, (в сградата на ЦУ на БАН),
тел.: (02) 987 97 86

 „Иван Евстр. Гешов“ – ул. „Сердика“ № 4, тел.: (02) 870 45 08

 Книжна борса – Пловдив

 ул. „Филип Македонски“ № 29, тел.: (032) 64 25 33

 e-mail: aph_plovdiv@aph.bas.bg

Търговски отдел – тел.: (02) 979 30 10, (02) 870 41 55, email: aph@aph.bas.bg

 Онлайн книжарница: www.baspress.com

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: