Двойно увеличение на българите, които участват в курсове за професионално обучение, най-много обучени по професия „охранител“

logo.jpg
Двойно увеличение на българите, които участват в курсове за професионално обучение, най-много обучени по професия „охранител“
 
За професионално образование и обучение основно плаща Агенцията по заетостта, около 20% от обучаваните лица сами са платили за обучение по професия 
 
logo.jpg
 
Според данни от Информационната система на НАПОО за последните две години най-предпочитаната професия, в която се обучава българинът е „охранител“. През 2012 година 11475 българи са се подготвяли за тази професия, а година по-рано – 8620. Втората предпочитана професия, към която има повишен интерес през 2012 година е била „пътен строител“, за която са получили удостоверение малко над 8099 курсисти. За сравнение, през 2011 година втората предпочитана професия за обучение е „озеленител“, в която са се подготвяли 7885 българи. През 2012 година свидетелства за професионална квалификация и удостоверения за обучение са получили 6621 сътрудници в малък и среден бизнес, 5494 автомонтьори, 2309 заварчици, 1689 козметици, 1001 работници в производството на кулинарни изделия, 750 търговци. През 2011 г. обучените заварчици и козметици са близо 2 пъти повече сравнено с 2012 г., показват още данните на НАПОО. Само за последните 4 години повече от 357 000 българи са участвали в професионално обучение в ЦПО, като 83 000 са преминали през пълния курс на подготовка и са се сдобили със свидетелства за професионална квалификация. Наблюдава се тенденция на нарастване броя обучени, както и увеличаване броя на гражданите, които участват в по-продължителните курсове, завършващи със свидетелство за професионална квалификация.
 
Агенцията по заетостта (АЗ), която финансира преквалификацията на безработни, е най-големият „инвеститор“ в професионалното обучение. По данни на центровете за професионално обучение със средства на АЗ в курсове за придобиване на професионална квалификация през 2012 година са обучени 40% от гражданите, 19% сами са платили за обучението си, а финансиране с европейски средства е покрило професионалната подготовка на 34% от курсистите.
 
Най-голям интерес към професионалното обучение, предлагано от центрове за професионално обучение, има в столицата, където през 2012 година, свидетелства за професионална квалификация са получили 4 809 души. В Плевенска област успешно са променили професионалната си квалификация 2 655 курсисти, в Бургаска област – 1832 души, а в Стара Загора – 1750 курсисти. В Пловдив през 2012 година са получили такъв сертификат 1 449 души. През 2013 г. се наблюдава увеличаване на броя обучени
лица във Видинска и в Смолянска област.
 
От въведената от центровете за професионално обучение информация в системата на НАПОО се вижда, че към началото на декември тази година 12 340 българи (от общо 36 822 обучени) са получили свидетелства за професионално обучение. Тези данни не са окончателни, защото центровете обикновено въвеждат информация за всички обучени от тях лица в края на годината.
 
Към началото на декември 2013 година в страната са лицензирани 902 центрове за професионално обучение, като през 2013 година са издадени 82 нови лицензи, показват още данните на НАПОО. Най-много лицензионни процедури са регистрирани през 2009 година (289). Към този момент част от центровете кандидатстват за изменение на лицензията с цел да получат правото да обучават в повече професии. НАПОО е отнела 118 лицензии от 2009 година до момента, като през 2013 година отнетите окончателно лицензии са 53. Причините за отнемане са основно неспазване условията на лицензията, преустановяване на дейността или констатирани нарушения.
 
НАПОО поддържа Списък на професиите за професионално образование и обучение, в който са включени 239 професии. В последните години са включени нови професии, за които се разработват държавни образователни изисквания, сред които са: „Парамедик“, „Преводач на жестомимичен език“, „Болногледач“,“Изпълнител на термални процедури в балнеологични възстановителни центрове“, „Техник по ВЕИ“, „Здравен асистент“, „Организатор на интернет приложения“, „Техник-реставратор“ и
др.
 
Многообразието от дейности на НАПОО изисква добре квалифициран и мотивиран екип. От юни 2013 година Националната агенция за професионално образование и обучение изпълнява едногодишен проект, чрез който ще се повиши квалификацията на служителите, работещи в агенцията. Обученията са насочени към подобряване на уменията за работа със специализирани бази данни, ефективно водене на работни срещи, работа в екип. По проекта се финансират и обучения на служителите в курсове от каталога на Института по публична администрация – чужд език, стратегическо планиране, управление на човешките ресурси. В обученията ще участват 21 служители на НАПОО. Проектът „Повишаване на квалификацията на служителите в НАПОО чрез обучение, за по-ефективно и ефикасно изпълнение на
задълженията“, договор ЦА12-22-82/05.06.2013 г. е на стойност 67 210 лева и се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Административен капацитет“, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ.
 

Европейска нощ на учените 2022 г.: