Свободни места за докторантура и асистенти в България [“Държавен вестник” – 02.03.2018 г.]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Пловдивският университет “Паисий Хилендарски” преобявява конкурси за учебната 2017/2018 г. за редовни и задочни докторанти съгласно Решение № 236 от 27.04.2017 г. на Министерски съвет както следва:

№ по ред Шифър Област на висше образование, професионално направление, докторска програма Образователна и научна степен “доктор”

РЕДОВНО

Образователна и научна степен “доктор”

ЗАДОЧНО

1 2 3 4 5
I. 1. Педагогически науки
1.3. Педагогика на обучението по…
1. Методика на обучението по биология 2
II. 2. Хуманитарни науки
2.1. Филология
1. Романски езици 1
2. Френскоезична литература 1
III. 3. Социални, стопански и правни науки
3.6. Право
1. Гражданско и семейно право 1
2. Римско право 1
IV. 4. Природни науки, математика и информатика
4.3. Биологически науки 1
1. Молекулярна биология 1
2. Физиология на растенията 1
3. Биохимия 1
4. Микробиология 2
Общо: 10 1

За участие в конкурсите се подават следните документи: 1. молба до ректора по образец (изтегля се от интернет страницата на университета); 2. автобиография – европейски формат; 3. диплома за придобити образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” з приложенията (оригинал и копие) или наториално заверени копия от тях; 4. документ за признато висше образование (ОКС “магистър”), ако то е придобито в чужбина; 5. други документи, удостоверяващи интересите и постиженията в съответната научна област; 6. квитанция за внесена такса за явяване на конкурсен изпит – 50 лв., и 20лв. за всеки следващ изпит; таксите се внасят в офиса на УниКредит Булбанк”, намиращ се в сградата на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, ректорат. Срок за подаване на документите: 2 месеца от датата на обнародването в Държавен вестник” (02.03.2018 г.) на адрес: Пловдив, ул. Цар Асен № 24, стая №123, тел. 032/261406


РЕКЛАМА:

***

Институтът за изследване на населението и човека при БАН – София, обявява конкурси за: главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Трудова и организационна психология – Организационна култура и екипна ефективност) за нуждите на секция “Социална, трудова и консултативна психология” – един; доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Психология на труда и инженерна психология – Психологични аспекти на ежедневния труд), за нуждите на секция “Социална, трудова и консултативна психология” – един. И двата конкурса са със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” (02.03.2018 г.). Документи – в института, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 6, тел. 02/ 8703217

Институтът по електроника “Акад. Емил Джаков” – БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност “Радиофизика, физична и квантова електроника”, за нуждите на лаборатория “Физични технологии” – Сливен, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” (02.03.2018 г.). Справки и документи – в канцеларията на института на адрес: София 1784, бул. Цариграрско шосе №72, тел. 875 50 79