Доклад за участие в проект “Better Together”

Polsha1-300x225.jpg

ДОКЛАД

За участие в проект Better Together

(05.03.2014 – 09.03.2014, Полша)

 

Настоящият доклад се изготвя във връзка с участието на Христина Петрова в проекта “Better Together” като представител на Сдружение „Форум Наука“  с цел създаване на партньорски отношение с младежки организации от Европа и повишаване на сътрудничеството сред тях.


РЕКЛАМА:

***

 Polsha1

Hristina and Nikola

1.                       Обща информация – Проектът “Better Together”, финансиран от програма „Младежта в действие“ се осъществи в началото на месец март 2014 г. (05-09 март) в град Beskids (Węgierska Górka, Полша) с цел установяване на партньорство сред различни организации за повишаване на междунационалното сътрудничество. В него се включиха 12 организации от 10 европейски държави, в това число и България в лицето на Сдружение „Форум Наука“. Организацията изпрати 2-ма свои представители – Христина Петрова и Никола Каравасилев, които да установят контакт с представители на другите неправителствени организации и да подберат възможности за бъдещи съвместни инициативи, от гледна точка на общи и/или допълващи интереси и дейности.

2.                       Организация на проекта и престоя – Цялостната организация на проекта се осъществи от “Association of active people”. Съгласно идейния замисъл дейностите се реализираха в рамките на 3 дни и бяха тематично разделени на: Създаване на екипност; Професионално представяне и възможности за партньорство; ЕС и младежките инициативи (Програма Еразъм +). В основата на всяка от тях бешее създаването на контакт и познанство сред участниците, които в последствие да благоприятстват комуникацията и сътрудничеството между самите организации. Водещата организация наблегна на неформалния характер на провеждане на семинара и спомогна за по-детайлно опознаване на културата на отделните държави и спецификата на организациите посредством тематични вечери. По този начин се доби по-пълна и ясна представа за особеностите на отделните нации, свързани с култура, традиции, модел за работа, професионална специализация и други.

Организационните елементи по повод настаняване и хранене представиха типични за Полша социално-битови особености. Избраното за настаняване селище даде възможност на участниците да се запознаят със спецификата на един от известните региони. В менюто бяха включени както интернационални ястия, така и типична за страната кухня. Положително се оцени моделът за настаняване на участниците, където в мнозинството от случаи беше използван  интернационален принцип.

 

3.                       Дейности – Планираните дейности по време на контактния семинар се отличиха с професионализъм от гледна точка на идейния замисъл и методиката на провеждане. Общото наблюдение показа, че последователността им на изпълнение постепенно пречупи бариерите от гледна точка на културните и личностни различия на участници. Първоначално се наблегна на активности за сплотяване и създаване на усещане за екипност. Постепенно се премина към представяне на участниците и организациите във връзка с техните цели, интереси и възможностите за съвместно интернационално сътрудничество. Дейностите приключиха с практически упражнения и насоки за изготвяне на конкретни проектни предложения и разяснения за спецификата на новата програма на ЕС „Еразъм +“. По време на този тип занятия бяха формирани екипи, в които всеки според своите познания и компетенции имаше възможност за изява. Същевременно участниците бяха изправени пред предизвикателството да работят в произволно създадена група от „непознати“ и да адаптират модела си на работа към динамична ситуация, в която се намират и особеностите на всеки от членовете на своя екип. Независимо от своята специфика, предвидените дейности поощряваха формална и неформална комуникация между участниците както и повишаването на техните комуникативни умения (презентационни умения, разговор в динамична атмосфера, ораторство, умение за убеждаване и други).

4.                       Ползи и впечатления от проекта – Провеждането на проекта “Better Together” доведе до създаване на познанства сред различни организации от цяла Европа. Разнообразният профил на всяка от тях беше предпоставка за установяването на сътрудничество в бъдеще чрез комбиниране и адаптиране на идеите и целите. По време на семинара бяха коментирани конкретни начинания сред отделните организации, за които се очаква в скоро време да намерят реализация.

От гледна точка на самите участници всеки от тях имаше възможност да се запознае с хора от различни националности с многостранни интереси и опит и да подбере подходящи партньори за делови начинания и нови приятели. След приключването на проекта се наблюдава висока активност в неформалното общуване сред тях, посредством социалните мрежи, като в разговорите си участниците споделят и идеи/ възможности за бъдещи инициативи.

Натрупаният опит от участието в проекта спомогна за личностното израстване на всеки от представителите от гледна точка на разширяване на кръгозора, формиране и подобряване на комуникационните умения, генериране на нови идеи, повишаване на познанията за отделните култури и дейностите на ЕС, насочени към младежите.

 

12.03.2014                                                                     Изготвил:

 

Гр. София                                                                                             Христина Петрова


Европейска нощ на учените 2022 г.: