Доц. Юлиан Ананиев: Науката е основата за развитието във всяка една област на човека и дейността му

Кратка информация за изследователя: име, степен, звание, месторабота

Доцент, дм Юлиан Ананиев, Медицински Факултет, Тракийски Университет.

С какво се занимавате на работното си място? (Ежедневието на един учен) – проекти, изследвания, преподаване…

Работя в областта на онкопатологията и имунопатологията, по задълбочено върху влиянието на някои растежни фактори, цитокини и рецептори върху развитието и прогресията на стомашен карцином, меланом и др;
Ръководител съм на научен проект във Фонд „Научни изследвания“ спечелен през 2018;
Преподавам – водя лекции по „Обща и клинична патология“ на специалности в Медицински Факултет и Медицински Колеж.

Какви са научните Ви постижения (приноси) и каква е тяхната полза за обществото и икономиката?


РЕКЛАМА:

***

Практически постиженията ми не са големи, дотолкова, че откритите от мен и екипа с който работя резултати станаха повод за написването на над 20 статии в реферирани и индексирани научни списания; същите резултати са представяне на редица форуми в страна и в чужбина;
Откритията са свързани с изясняване ролята на някои от факторите в онкогенезата, като благодарение на високата цитируемост (над 200 цитата от тези публикации) те могат и вероятно са послужили в по-мащабни проучвания върху преживяемостта, прогресията на заболяването и прилагането на някои медикаменти за лечението.

Какво Ви мотивира да изберете професията на изследовател?

Непрекъснатият интерес към променящия се свят, методиките, желанието за учене.

Какво допринесе за развитието Ви като изследовател? (обучение, ръководител, работа в индустрията, стипендия в чужбина, екип, …)

Екипът с който работя, възможността да се срещна с множество изследователи от цял свят.

Какви проблеми срещат учените във Вашата област (за професионалното си развитие и в работата си)?

Висока стойност на апаратура и консумативи, все по-малко желаещи да се отдадат на науката.

Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България по отношение на науката?

Финансирането и политика по отношение на кадровото израстване.

Трябва ли да се говори за наука и защо?

Задължително! Защото това е основата за развитието във всяка една област на човека и дейността му.


Европейска нощ на учените 2022 г.: