Бяла книга относно изкуствения интелект – европейски подход към съвършенство и доверие

На 19 февруари 2020 г., Европейската комисия обяви първите си приоритетни инициативи в цифровата област за следващите пет години – Бяла книга относно изкуствения интелект – европейски подход към съвършенство и доверие; Европейска стратегия за данни и Съобщение на ЕК относно определяне на цифровото бъдеще. Трите документа представляват незаконодателни инициативи, които очертават намеренията на ЕК и последващите действия, в т.ч., законодателни дейности.

През следващите пет години ЕК ще се фокусира върху три ключови цели в цифровата област: технологии, които работят за хората, справедлива и конкурентна икономика, както и отворено, демократично и устойчиво общество. Тези три стълба на цифровата трансформация под формата на пътна карта са изложени в Съобщението на Комисията относно определянето на цифровото бъдеще. Пътната карта описва връзката между развитието на цифровите технологии и Зеления пакт чрез различни дейности, напр. центровете за данни да станат въглеродно неутрални до 2030 г.

В Бялата книга относно изкуствения интелект Комисията предвижда рамка за доверен изкуствен интелект, основан на съвършенство и доверие, следвайки подход, базиран на риска. В партньорство с частния и обществения сектор, целта е да се мобилизират ресурси в цялата екосистема и да се създадат правилните стимули за ускоряване на развитието на изкуствения интелект, включително от по-малките компании и МСП. Това включва работа с държавите членки, както и с научно­изследователската общност, за привличане и задържане на таланти.

Целта на Европейската стратегия за данни е да се гарантира, че ЕС ще бъде образец и ще се превърне в лидер в цифровата икономика и общество, което се движи от данните. Намерението е да се създаде европейско пространство за данни, единен пазар за данни, да се отключи потенциала на неизползваните, индустриални данни, като се позволи тяхното свободно движение в ЕС и между различните сектори от полза за бизнеса, научно-изследователските среди и публичната администрация.

Като първа стъпка, Комисията ще предложи да се създаде правилна регулаторна рамка относно управлението на данните (ще бъде обявена през последното четиримесечие на 2020 г.), планира да осигури достъпа и повторното използване между бизнеса, между бизнеса и правителството, както и в рамките на публичната администрация. Това включва стимули за споделяне на данни, създавайки практични, справедливи и ясни правила за достъп до данни и тяхното използване, които отговарят на европейските ценности и права – защита на личните данни, защита на потребителите и правилата за конкуренцията. Това обхваща и широко предоставяне на данни от обществения сектор, чрез отваряне на бази данни с висока стойност в ЕС и позволяване на тяхното повторно използване за иновации. Впоследствие, ЕК планира да подпомогне развитието на технологичните системи и следващо поколение инфраструктури, които ще дадат възможност на ЕС и на пазарните участници да се възползват от възможностите на цифровата икономика. Това ще допринесе за инвестициите в европейски проекти е голям ефект за европейски пространства за данни и доверени, и енергийно ефективни облачни инфраструктури в ЕС. Ще се предприемат и секторно специфични дейности за изграждане на европейски пространства за данни например в областта на индустриалното производство, зеления пакт, мобилността или здравеопазването. Европейската комисия ще положи усилия да преодолее разделението по отношение на цифровите умения между европейците, както и ще проучи начините как гражданите да могат да контролират по-добре достъпа до техните машинно-генерирани данни.


РЕКЛАМА:

***

 

Линкове за сваляне:


Европейска нощ на учените 2022 г.: