Болниците и замърсяването на въздуха

Медицинският сектор като цяло е отговорен за малко количество от вредните емисии в атмосферата (в САЩ – за 10%). По произход емисиите се разпределят между обезболяването в хирургиите, производството на медицински изделия и електрозахранването на болниците.

Инхалационните анестетици, прилагани в хирургията предизвикват парников ефект също като въглеродния диоксид и метана. За анестезия в САЩ се използват главно диазотен оксид, севофлуран, изофлуран и десфлуран. Те биват издишвани от седираните пациенти почти непроменени и системите за вентилация ги изхвърлят във въздуха. Диазотният оксид има 300 пъти по-голямо въздействие за затопляне на атмосферата от въглеродния оксид и остава в нея около 150 години (до 200 години за въглеродния диоксид). Десфлуранът се задържа само десет години в атмосферата, но потенциалът му да я затопля е 3000 пъти по-голям от този на въглеродния диоксид.

Така годишното количество вредни емисии от една средна по големина болница може да се  равнява на същото от 1200 автомобила. По количество на вредни емисии, една осем часова анестезия с десфлуран отговаря на 116 дена движение на автомобил, а с изофлуран и севофлуран на 5 до 10 дена.

 


РЕКЛАМА:

***

Превод: Снежинка Иванова

Източник: PopularScience


Европейска нощ на учените 2022 г.: