[AUDIO] Стани доброволец в екипа на Българска Наука

ВИЖ ПОВЕЧЕ ТУК: Какво е да действаш, вместо да говориш или как да допринесеш за промяната към по-добро  

Read More
Наука 

КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 51, 19.06.2018 Г.]

брой 51   Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, обявяваконкурс за академична длъжност доцент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Маркетинг“ – един за нуждите на катедра „Маркетинг“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел „Докторантура и академично развитие“, тел: 0631/66-362.   Европейският политехнически университет – Перник, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, научно направление 4.6. Информатика и компютърни науки – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – Перник,  п.к. 2300, ул. Св. св. Кирил и Методий № 23, тел. (+359) 76 600 773, факс: (+359) 76 605 207, e-mail: office@epu.bg.   Съставил материала: Камелия Димитрова

Read More
Наука 

КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 51, 19.06.2018 Г.]

брой 51 Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов,обявява конкурси за прием на  редовни и задочни докторанти, обучение, финансирано от държавата, за учебната 2018/2019 г. в съответствие с Решение № 341 от 21.05.2018 г. на МС и Решение № 6 от 30 май 2018 г. на академичния съвет. Кандидатите подават следните документи: 1. заявление; 2. автобиография; 3. Диплома за висше образование (ОКС „магистър“ и приложението към нея) или нотариално заверено копие; 4. документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурси. Срок за подаване на документи – 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в КСК…

Read More
История на Вселената Космически науки Физика 

Една неочаквана инсталация и много цветове в едно

Преди малко повече от месец, на предпоследния ден от изданието на #SofiaSciFest, като част от изложбата “История на Вселената”, се появи инсталация, озаглавена “Вълшебна кутия”. Целта на инсталацията беше да провокира любопитството на посетителите на фестивала. Най-смелите и любопитни посетители, които надникнаха във вълшебната кутия, имаха възможност за кратък разговор и виртуална разходка с български учени от ЦЕРН, които по същото време се намираха в контролната зала на един от най-големите експерименти в лабораторията – експериментът CMS. В продължение на повече от 120 минути и на разстояния над 1 700…

Read More
Наука 

КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 50, 15.06.2018 Г.]

Брой: 50 Софийският университет „Св. Климент Охридски“обявява конкурси за: професори по професионално направление: 2.1. Филология (Испанска литература – XI – XVII век) – един; 3.8. Икономика (Информационни технологии и системи и бази от данни в икономиката) – един; 2.2. История и археология (Средновековна история – Европейският Югоизток видян от Запада) – един; 2.2. История и археология (Средновековна история – Миграции и гранични общества) – един; 2.2. История и археология (Нова и най-нова обща история – История на Русия) – един; 3.4. Социални дейности (Професионално ориентиране и консултиране, Социална работа със…

Read More
Наука 

КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 50, 15.06.2018 Г.]

Брой: 50 Нов български университет – София,обявява следните конкурси за прием 2018/2019 г. на редовни докторанти със стипендия: 3.8. Икономика (ДП „Световно стопанство и международни икономически отношения“), тема: „Създаване на българска пазарна икономика като част от единния европейски пазар“ – 1 място; 3.7. Администрация и управление (ДП „Организация и управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация)“), тема: „Модернизация на българските публични институции в условията на национални кризи (1990 – 2013)“ – 1 място; 3.1. Социология, антропология и науки за културата (ДП „Семиотика“), тема: „Семиотични изследвания на дигиталната култура: влиянието на алгоритмите…

Read More