Ас. д-р Мила Калева от ЦК „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

Мила Калева е изследовател в Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, и работи в Института по микробиология „Стефан Ангелов“ в Департамента по инфекциозна микробиология. В структурата на БАН е асистент, а по образование и професия е ветеринарен лекар.
В свободното си време обича да открива нови места в природата, където да може да се уедини с приятелите и домашните си любимци от тълпите на големия град.

Участие в проекта

В проекта ас. Калева изследва и идентифицира патогенни бактерии в отходни и питейни води, наноси, утайки в райони около пречиствателните станции.

Интересен факт

Върху едно обикновено бюро броят на бактериите е с 400 пъти по-голям от този в тоалетната.


РЕКЛАМА:

***

Настояща работа

Работата на ас. Калева е свързана с идентифицирането на патогенни микроорганизми в различни водни биотопи. Те взимат проби, филтрират ги, след това филтрите се поставят върху специфични хранителни среди, откъдето вече се проследява и установява какъв е растежът на микроорганизмите. Накрая на базата на тези анализи се определя какви точно бактерии се съдържат във водата и дали замърсяването е в рамките на допустимите стойности.

В тази насока тя и колегите ѝ се опитват да използват иновативни методи за молекулярна биология, което се осъществява благодарение на изключително модерната техника в лабораторията, включваща 3 вида PCR машини.

Ползи за обществото

С тези методи се установява чистотата на водите и се подобрява методологията за пречистване, изследване и по-точната детекция на патогенните микроорганизми в дадени водни басейни.

 

Всички интервюта вижте в броя Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Повече вижте тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-avgust/


Европейска нощ на учените 2022 г.: