Ас. д-р Жанина Петкова от ЦК „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“

Визитка

Жанина Петкова е завършила Химическия факултет към Софийския университет “Св. Климент Охридски”, в момента работи към Института по органична химия в Лаборатория по органичен синтез и стереохимия и е изследовател в Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ изграден по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“. През 2020 г. защитава своя дисертационен труд в същата лаборатория, който е в областта на органичния синтез и към момента заема академичната длъжност главен асистент.

В свободното си време се занимава със спорт, танци, кучето и се забавлява с децата си.

Настояща работа


РЕКЛАМА:

***

Работата ѝ като изследовател в центъра за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ е в областта на органичната химия и по-конкретно на органичния синтез, като се разработват различни методи за получаване на хирални и биологично активни съединения.

Участие в проекта

Нейната роля в проекта за Центъра за компетентност е както с научна насоченост, така и с организационна дейност. Научните изследвания са свързани със синтез на биологично активни съединения, както и с разработване на методи за изолиране и последващо химично профилиране на екстракти от природни съединения, които след това да бъдат приложени като лекарствени препарати, хранителни добавки, козметични продукти и др.

Интересен факт

Един интересен факт в тази област, който често бива неглижиран е, че зад малките научни разработки всъщност се крият големите открития. Например в основите на разработването на всяко лекарство стои работата на различни изследователски групи, свързани с малки научни разработки, които са довели до създаването на конкретния продукт и последващото му приложение.

Ползите за обществото

Всички блага, които обществото ползва, всъщност са плод на научни разработки, провеждани в продължение на дълги години. Често работата на учените е свързана с изследвания за създаването на нови продукти, които не винаги намират приложение веднага след получаването им. Например, за да се създадат различни лекарствени препарати са необходими редица предварителни проучвания, усилена работа по химичния им синтез и приложение на различни методи за анализ и охарактеризирането им.

Очаквания за бъдещето

Жанина Петкова се надява до 10-ина години, освен модерната апаратура, закупена по проект  Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ финансиран със средства от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“ в института да постъпват все повече млади хора, с които да работят заедно в една приятна среда за работа.

 

Всички интервюта вижте в броя Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Повече вижте тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-avgust/


Европейска нощ на учените 2022 г.: